Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay có vai trò cực kỳ quan trọng, giúp Đảng, Nhà nước duy trì và phát triển đúng hướng nền tảng tư tưởng, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá lình lãnh đạo cách mạng, giúp Đảng đảm bảo sự đồng bộ giữa tư tưởng và hành động, giữa lý luận và thực tiễn.

Huyện Đoàn Đô Lương tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng cho các em thiếu nhi

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn giúp đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống chính trị và giữ vững sự kết nối giữa Đảng và nhân dân, từ đó giúp tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng và nâng cao uy tín của Đảng trong xã hội. Ngoài ra, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn giúp nâng cao "sức đề kháng" trong toàn dân để chống lại các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng từ các thế lực thù địch, giúp Đảng lãnh đạo bảo đảm sự ổn định chính trị và an ninh trật tự của đất nước.

Thanh niên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vai trò này bao gồm: Truyền bá và giải thích đúng, rõ nét những tư tưởng, chủ trương, chính sách của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối với thanh niên. Thanh niên cần phải hiểu rõ, học tập và tuyên truyền đúng tư tưởng của Đảng, từ đó đóng góp vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Là lực lượng đông đảo, đầy nhiệt huyết tham gia chủ động và tích cực vào các hoạt động phòng chống các hoạt động phá hoại, xâm phạm tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, đảm bảo an ninh trật tự và ổn định chính trị của địa phương, đất nước.

Thanh niên cũng là người thường xuyên tiếp cận với khoa học công nghệ, qua đó theo dõi, phát hiện các luồng tư tưởng trái chiều, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giúp giữ vững khối đại đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc, đặc biệt trong giới trẻ. Là lực lượng trẻ xung kích xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chung của nhân dân. Do đó, vai trò của thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là vô cùng quan trọng và cần thiết, đóng góp vào việc đảm bảo sự phát triển đúng đắn và bền vững của Đảng và đất nước.

Để phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần nâng cao nhận thức, kiến thức, tư tưởng và đạo đức của thanh niên đối với nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó giúp thanh niên phát huy vai trò của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt, cần tập trung vào việc tuyên truyền, giảng dạy về lịch sử cách mạng, tư tưởng của Đảng, giúp thanh niên hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của nền tảng tư tưởng của Đảng đối với bảo đảm sự phát triển hòa bình, ổn định bền vững của dất nước.

Cấp ủy, chính quyền, đoàn thanh niên các cấp tổ chức các hoạt động thường xuyên để thanh niên có cơ hội tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như: mở các diễn đàn trao đổi, tập huấn, hội nghị, hội thảo chuyên đề, tham quan các địa chỉ đỏ, cuộc thi, văn nghệ, thể thao, tình nguyện..., giúp thanh niên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ tư tưởng của Đảng và đóng góp hiệu quả vào việc bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, tạo môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh cho thanh niên: Để phát huy tối đa vai trò của thanh niên trong bảo vệ tư tưởng của Đảng, cần tạo ra một môi trường sống, học tập, làm việc lành mạnh, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của các luồng thông tin xấu độc, trò chơi online trên internet, mạng xã hội, không chỉ đảm bảo sự phát triển về thể chất mà còn đảm bảo sự phát triển tư tưởng, văn hóa và đạo đức của thanh niên. Bên cạnh đó, cần tạo ra các cơ hội để thanh niên tham gia vào quá trình hoạch định và triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc tạo ra các cơ hội việc làm, khởi nghiệp để thanh niên sớm khẳng định được vai trò, đóp góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước, từ đó sẽ giúp thanh niên có nhiều kinh nghiệm, tự tin thể hiện quan điểm, chính kiến của mình để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023


Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh


Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu

Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An

Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An


Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới


Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân


Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo


Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An


Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An


Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam