Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Nghĩa Đàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn ước đạt 10.705 tỷ đồng (tăng 15,35% so với cùng kỳ). Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục có bước phát triển. Ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/HƯ ngày 07/7/2021 “Tiếp tục tập trung, tích tụ ruộng đất, xây dựng nên nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn năm 2030”.

Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát trở lại song một số ngành dịch vụ vẫn đạt mức tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 518 tỷ đồng (tăng 12,5% cùng kỳ); doanh thu dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống... ước đạt 184 tỷ đồng (tăng 5,01% so với cùng kỳ). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm (tính đến 23/9/2021) là 99,557 tỷ đồng (đạt 73,3% kế hoạch tỉnh giao). Ban hành kế hoạch về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện nông thôn mới. Đến nay 13/22 xã về đích Nông thôn mới và 02 xã đạt 19 tiêu chí đang trình UBND tỉnh xét công nhận.

Xây dựng và ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 18/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Phát huy truyền thống văn hóa, con người Nghĩa Đàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được quan tâm, đến nay 100% xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; có 20 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và 03 xã đạt mức độ 2. Triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Phối hợp triển khai đưa Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn đi vào hoạt động từ ngày 14/8/2021 đến ngày 29/9/2021, số bệnh nhân lũy tích đã điều trị và ra viện là 336 trường hợp. Đã tạo việc làm cho 1.430 lao động, đạt 84,1% so với kế hoạch.

Đã xây dựng và ban hành Nghị quyết Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ 07 xã; đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quán triệt học tập và chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 và chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng có trọng tâm, trọng điểm và cụ thể hóa bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch.... Tổ chức hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trước hết là từ chi bộ, giai đoạn 2021 - 2026”. Xây dựng, triển khai kế hoạch và tăng cường chỉ đạo công tác phát triển đảng viên. Trong 9 tháng, đã kết nạp 136 đảng viên mới. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 37 lượt tổ chức đảng và 69 đảng viên; giám sát 33 tổ chức đảng và 51 đảng viên; thi hành kỷ luật 21 đảng viên. Xây dựng điểm sáng dân vận chính quyền, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện xây dựng 10 mô hình, khối dân vận cơ sở xây dựng 110 mô hình “Dân vận khéo”. Củng cố chính quyền, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025”.

Trong 3 tháng cuối năm, huyện tập trung và ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm bảo vệ “vùng xanh”, để ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch đã ban hành. Tập trung rà soát kết quả thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra. Tập trung chỉ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia vê xây dựng Nông thôn mới. Ốn định, duy trì hoạt động sản xuất của các nhà máy; hướng dẫn, hỗ trợ các nhà máy, xí nghiệp... thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp gắn với đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo triển khai kế hoạch năm học 2021 - 2022 và xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy năng khiếu, sở trường của học sinh giai đoạn 2021 - 2030”. Nắm chắc tình hình, định hướng dư luận và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực nhất là về phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kiểm điểm đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông


Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An


Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021


Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021


Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tớiKết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị