Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An: Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025

Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 400/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, theo đó:

Mục tiêu: Triển khai các giải pháp, hoạt động hồ trợ, thúc dẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử (TMĐT) trong doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và khu vực nông thôn, miền núi về mức độ phát triển thương mại điện tử, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của tỉnh trong và ngoài nước thông qua các ứng dụng thương mại điện tử. Phát triển TMĐT gắn với Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.

Nhiệm vụ, giải pháp:

1. Triển khai thực hiện các chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử tỉnh trong bối cảnh CMCN 4.0

Xây dựng cơ chế, hoàn thiện, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về TMĐT.

Ban hành và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích, hồ trợ các hoạt động ứng dụng thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số.

Triển khai đăng ký kinh doanh cho lĩnh vực thương mại điện tử, tổ chức thực thi các quy định về tiêu chuẩn trong hoạt động thương mại điện từ.

Tham gia phối hợp cùng với các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phát triển hoạt động trong thương mại điện tử.

2. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thưong mại điện tử, đấu tranh chống các hành vi gian lận thưong mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử

Cập nhật, hoàn thiện các quy trình về thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về thương mại điện tử thông qua việc thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử, trang bị các phương tiện hiện đại để hỗ trợ việc theo dõi, giám sát, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm các hoạt động thương mại điện tử trên môi trường trực tuyến.

Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành lực lượng phản ímg nhanh để kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử.

Tham gia các hoạt động đối thoại thường niên giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những vấn đề liên quan trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Tăng cường năng lực thống kê, khảo sát; chổng thất thu thuế về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính công.

3. Xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin ngưòi tiêu dùng trong thương mại điện tử

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, cẩm nang thương mại điện tử, các tờ rơi quảng bá về thương mại điện tử và các hình thức khác.

Tuyên truyền, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp... qua các lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao trình độ tham gia và khai thác, ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó với những hành vi tiêu cực trong thương mại điện tử.

Xây dựng, ban hành các chương trình, đề án nhằm tăng tỷ trọng hàng trong tỉnh, sản phẩm đặc trưng, đặc sản, tiêu biểu, sản phẩm OCOP của địa phương trên môi trường trực tuyến.

4. Phát triển hạ tầng và dịch vụ hỗ trọ' cho thưong mại điện tử

Phát triển các hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện hr tích hợp thanh toán trong thương mại và và dịch vụ công; phát triển các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, ví điện tử, mã QR, ...; đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử.

Duy trì, nâng cấp, phát triển sàn giao dịch TMĐT Nghệ An (37nghean.com) đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu của các doanh nghiệp, HTX, làng nghề... đặc biệt trong quảng bá, chào bán các sản phẩm đặc trưng, chủ lực, OCOP của tỉnh.

Cải thiện hạ tầng dịch vụ chuyển phát và logistics, ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động logistics; khuyến khích thí điểm và triển khai ứng dụng các phương tiện giao thông mới hỗ trợ việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử.

5. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tủ’ hỗ trọ’ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, mở rộng tiêu thụ hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triến thưong mại điện tử tại địa phưong

Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã vạch, mã QR, chip NFC, công nghệ blockchain...) để truy xuất

nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, xây dựng thương hiệu trực tuyến và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử.

Xây dựng, cung cấp các gói giái pháp toàn diện hỗ trợ bán hàng trực tuyến và triển khai các đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các ngành hàng tiêu biểu tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.

Hỗ trợ xây dựng website thương mại điện tử bán hàng, bộ thương hiệu trực tuyến cho doanh nghiệp

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Nghệ An (http://37nghean.com) và các sàn thương mại điện tử uy tín trong và ngoài nước nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp.

6. Phát triển và ứng dụng các công nghệ mói trong thương mại điện tử, hỗ trọ’ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp

Hướng dẫn, triển khai chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng các công nghệ số nhằm cải tiến mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu, lựa chọn ngành, lĩnh vực ưu tiên để phát triển các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và kinh doanh. Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức, hồ trợ đào tạo về chuyển đổi số, trong đó chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ số và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai ứng dụng trong từng công đoạn của chu trình kinh doanh; phát triển các dịch vụ tích hợp dựa trên công nghệ tiên tiến.

Triển khai thí điểm và từng bước nhân rộng mô hình doanh nghiệp số đối với từng ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

7. Phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử

Xây dựng Chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, HTX, làng nghề, hộ SX-KD, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Xây dựng chương trình định hướng, đào tạo, hướng nghiệp TMĐT cho đối tượng học sinh cuối cấp 3.

Xây dựng giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, Bigdata, số hoá giáo trình... vào việc tập huấn và giảng dạy thương mại điện tử.

8. Tham gia thực hiện Chương trình phát triển TMĐT Quốc gia

Hằng năm căn cứ các nội dung hoạt động của chương trình và nhu cầu thực tế về ứng dụng TMĐT, chuyển đồi sổ của doanh nghiệp địa phương, xây dưng các Đề án TMĐT quốc gia trình Bộ Công Thương phê duyệt và cân đối, bổ trí nguồn kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện.

 

Tin cùng chuyên mục

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông


Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An


Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021


Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021


Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tớiKết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị