Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2020- 2022

Trong giai đoạn 2020 - 2022 Ban Tuyên giáo đã phối hợp hợp với Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh thực hiện hiệu quả công tác định hướng tư tưởng, chỉ đạo học tập, quán triệt, hướng dẫn tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; công tác tham mưu đề xuất chủ trương, định hướng công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện các chủ trương lớn, các dự án trọng điểm; trong giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

 

Hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả công tác định hướng tư tưởng, chỉ đạo học tập, quán triệt, hướng dẫn tuyên truyền quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cụ thể hóa nhiệm vụ, các nghị quyết, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 36/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội; các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 55-TB/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các chỉ số như ICT-Index, PCI; các chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19 và công tác an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn. Chỉ đạo ban tuyên giáo, chính quyền các cấp trong tỉnh tham mưu có chất lượng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Phối hợp tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy được ban hành trong năm 2020, 2021, 2022, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 1, 2, 3, 4, 5, 6 (khóa XIII). Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu đề xuất chủ trương, định hướng công tác tư tưởng trong quá trình thực hiện các chủ trương lớn, các dự án trọng điểm. Nhờ vậy, nhiều vấn đề nóng, nhạy cảm nhanh chóng được định hướng, kịp thời đúng từng thời điểm, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Thực hiện tốt việc nắm bắt kịp thời thông tin, định hướng dư luận; cung cấp tài liệu, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, ban tuyên giáo (tuyên huấn) huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ, các đoàn thể tỉnh. Công tác thông tin báo chí được triển khai chủ động, điểm báo hàng ngày, hàng tuần, tháng và quý nên việc tham mưu phản ứng xử lý các điểm nóng rất kịp thời, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả các phát sinh phức tạp trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương xử lý vấn đề báo nêu kịp thời, không để xẩy ra tồn đọng.

Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Thực hiện hiệu quả việc tham mưu, đề xuất phương án tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Những vấn đề được dư luận Nhân dân quan tâm, có tác động lớn đều được Ban cán sự UBND Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động cung cấp thông tin, thông qua việc tổ chức họp báo để thông báo tình hình, chủ trương, biện pháp, kết quả giải quyết. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu các lĩnh vực trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Phương pháp thực hiện ngày càng được cụ thể, chặt chẽ và kịp thời. Quá trình phối hợp, công tác thông tin, trao đổi thực hiện nghiêm túc, có chất lượng.

Tập trung phối hợp thực hiện hiệu quả việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu các giải pháp định hướng công tác tư tưởng trong quá trình thu hút đầu tư, các vấn đề nổi cộm mà Nhân dân đang quan tâm trong giai đoạn 2023 – 2025.

Trong giai đoạn 2023 – 2025 hai bên tập trung phối hợp trong việc triển khai học tập, quán triệt, hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh có tác động lớn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung phối hợp tham mưu đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm, các đột phá chiến lược; trong thực hiện cơ chế đặc thù để thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh, Cảng nước sâu Cửa Lò; trong thực hiện đề án mở rộng địa giới hành chính, phát triển thành phố Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa Bắc Trung bộ; mở rộng Khu kinh tế Đông Nam về phía Tây; trong thực hiện các dự án phát triển hạ tầng giao thông: cao tốc Bắc - Nam, Hà Nội - Viêng Chăn (đoạn qua Nghệ An); đại lộ Vinh – Cửa Lò, đường ven biển; trong quá trình thực thi pháp luật, giải quyết các dịch vụ hỗ trợ cho các dự án lớn tại Khu kinh tế Đông Nam, Khu công nghiệp Hoàng Mai, VSIP, WHA Zone 1, nhất là trong xây dựng các công trình trọng điểm có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực, đất đai, nhà ở, môi trường sinh thái, di tích lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo.

Quan tâm phối hợp trong việc cung cấp thông tin, định hướng các cơ quan báo chí, xuất bản tuyên truyền các sự kiện chính trị; các ngày lễ, ngày kỷ niệm; các chủ trương, chính sách của tỉnh. Chủ động thông tin định hướng trước những vụ việc “nóng”, phức tạp. Phối hợp chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương xử lý vấn đề báo nêu. Phối hợp cung cấp thông tin, định hướng tại hội nghị giao ban báo chí, báo cáo viên của Tỉnh ủy (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì); các buổi họp báo định kỳ (do UBND tỉnh tổ chức). Phối hợp cung cấp thông tin, chủ động các giải pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh. Trao đổi thông tin, thống nhất nội dung xử lý vấn đề báo nêu trước khi ký ban hành các văn bản chỉ đạo.

 Phối hợp trong công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, đặc biệt là những vấn đề “nóng”, phức tạp trên địa bàn. Phối hợp tổ chức điều tra dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong công tác triển khai, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo, văn  hóa - văn nghệ.  Phối hợp tháo gỡ vướng mắc các dự án đang trình. Đồng thời rà soát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện, đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Phối hợp trong thực hiện các phong trào thi đua, các chủ trương xây dựng, phát hiện và nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, Góp phần lan tỏa những kết quả, mô hình hay, cách làm tốt; hun đúc thêm ý chí tự lực, khát vọng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra./.

                                           Kim Lưu 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân


Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo


Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An


Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An


Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam


Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2023

Tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II năm 2023


Diễn Châu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Diễn Châu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới


Kết quả đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới

Kết quả đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới


Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo

Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo


Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh

Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh


Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở