Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Sau khi Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Huyện ủy Kỳ Sơn chỉ đạo tổ chức học tập nghị quyết đến cấp ủy, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức.

Qua đó, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nắm bắt được về ý nghĩa, tầm quan trọng, các nội dung cơ bản của nghị quyết. Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW; Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 trên địa bàn huyện. Một số kết quả:

* Đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển KHCN:

Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo về lĩnh vực khoa học và công nghệ (KHCN). Xây dựng và đưa các nội dung, chỉ tiêu cụ thể về khoa học và công nghệ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của UBND huyện và các đơn vị. Chú trọng thực hiện công tác quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tầm quan trọng của hoạt động khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện được củng cố, kiện toàn từng bước đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống mang lại hiệu quả, từng bước nâng trình độ công nghệ trong một số ngành sản xuất, kinh doanh, quản lý. Nhiều dự án ứng dụng khoa học và công nghệ được triển khai, nhân rộng mô hình sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Quan tâm chỉ đạo nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm bảo vệ và phát triển giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, văn hóa nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

* Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ:

Việc triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn từng bước phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền về khoa học và công nghệ được quan tâm. Hội đồng khoa học và công nghệ được củng cố, kiện toàn, từng bước đi vào hoạt động với nội dung cụ thể. Việc tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản lý mang lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài huyện, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao, cải thiện môi trường sinh thái, phù hợp kinh tế thị trường, phát triển bền vững.

Xác định việc phát triển khoa học và công nghệ là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; là một trong những nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy, chính quyền; của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Các mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã đưa vào tiêu chí đánh giá hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, của cấp ủy Đảng và chính quyền hàng năm. Với những chỉ đạo triển khai cụ thể đã góp phần quan trọng vào phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu KHCN vào sản xuất và đời sống xã hội... Đặc biệt là đổi mới phương thức quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã đưa lại những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ đặt ra đối với hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh nhà đáp ứng theo mục tiêu, phương hướng và các biện pháp được nêu trong Nghị quyết 20-NQ/TW.

Công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ từng bước đi vào nề nếp và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Phát huy cao hơn vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức khoa học và công nghệ thông qua việc mời các ban, ngành, các tổ chức KHCN liên quan trong việc đề xuất xác định danh mục đề tài, dự án; Xác định cụ thể đơn vị tiếp nhận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học sau khi đề tài, dự án được tổng kết, nghiệm thu, kết thúc. Hàng năm Hội đồng khoa học và công nghệ huyện phối hợp chặt chẽ với các sở ngành cấp tỉnh và các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất trên các lĩnh vực nhằm mục tiêu làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống, về chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cây ăn quả, cây dược liệu... theo hướng tăng năng suất, chất lượng hiệu quả, bền vững và thân thiện với môi trường.

* Triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu:

Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo để các đơn vị, ban, ngành, cấp huyện UBND các xã, thị trấn đề xuất các nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ có trọng tâm, trọng điểm. Trên cơ sở đó, UBND huyện tiến hành tổng hợp, xem xét và tổ chức họp Hội đồng KHCN để lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, từ đó xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện và đề xuất lãnh đạo huyện phê duyệt, triển khai thực hiện. Sau khi có kế hoạch ban hành, UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, kịp thời. Hàng tháng, hàng quý đều có sự rà soát, đánh giá các nhiệm vụ để đánh giá tiến độ thực hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Do đó, các nhiệm vụ KHCN đề ra đều đảm bảo tiến độ thời gian, có sự tham gia của các đơn vị, phòng, ban cấp huyện và UBND các xã thị trấn

Hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ có nhiều đổi mới, từ khâu lựa chọn danh mục đề tài, dự án xuất phát từ hướng ưu tiên phục vụ mục tiêu kinh tế - xã hội và nhu cầu của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các lĩnh vực nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn. Lồng ghép các danh mục mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện.

Hoạt động tư vấn của Hội đồng KHCN đã mang lại hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch, các đề án phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất và giảm các tác hại cho môi trường.

* Phát huy và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia:

Cơ sở vật chất kỹ thuật về KHCN từng bước được đầu tư hiện đại, đa dạng, hạ tầng khoa học và công nghệ được đầu tư mở rộng, thí c h ứng với xu thế, tập trung nguồn vốn ưu tiên đầu tư thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu phát triển dược liệu, ứng dụng công nghệ sinh học trong chấn đoán và điều trị; làm chủ được một số kỹ thuật cao trong y tế, nông nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin chuyến biến tốt, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành: Triển khai lắp đặt hệ thống Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng: Hệ thống VNPT Ioffice, Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến (I-Gate); Triển khai ứng dụng chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để ký văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-ioffíce; Triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến cho UBND huyện, Cơ quan Huyện ủy và 21 xã, thị trấn;

Đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính. UBND huyện thường xuyên triển khai rà soát, xây dựng lại bộ thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Hàng năm UBND huyện cử cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm về công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tại các tỉnh bạn nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm vào công tác quản lý khoa học và công nghệ ở cơ sở.

* Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ:

Thực hiện Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020, UBND huyện Kỳ Sơn, đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm KHCN, bước đầu đã góp phần hình thành thị trường khoa học và công nghệ. Nhiều sản phẩm và dịch vụ KHCN đã đến được tay người tiêu dùng. Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện đã phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức nhiều hội chợ triễn lãm các gian hàng có sản phẩm khoa học và công nghệ. Các nhà đầu tư KHCN đã chủ động tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường khoa học và công nghệ. Nhờ những hoạt động trên, thị trường KHCN trên địa bàn huyện đã bước đầu hình thành và phát triển. Tuy nhiên, nhìn chung hiện nay thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam nói chung và thị trường KHCN của huyện nói riêng chỉ mới được hình thành một cách sơ khai, chưa phát triển mạnh, hoạt động chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước với doanh nghiệp còn rất hạn chế, chủ yếu tập trung chuyển giao công nghệ từ bên ngoài thông qua nhập khẩu máy móc thiết bị, công nghệ và đầu tư nước ngoài là chủ yếu.

Quan tâm việc kết nối doanh nghiệp và thu hút đầu tư các dự án công nghệ mới; tích cực phối hợp các sở ngành, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ và quảng bá sản phẩm, giao lưu trao đổi công nghệ, kết nối cung cầu. Tham gia tập huấn về khởi nghiệp tại Hà Nội; các hội nghị kết nối cung cầu trong nước; tham gia giao ban hoạt động khoa học và công nghệ. Thống kê báo cáo số lượng nguồn nhân lực làm việc trong các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn.

Tổ chức hơn 200 lớp tập huấn chuyển giao KHKT nông nghiệp cho bà con nông dân. Hàng năm viết 3 - 4 tin bài phản ánh về hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện gửi website KHCN; phối hợp báo chí và truyền thanh, truyền hình thường xuyên đăng tin bài phản ánh mọi hoạt động KT-XH của huyện.

* Hợp tác, hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ:

Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cán bộ KHCN tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học. Tăng cường mở rộng liên kết, quan hệ hợp tác KHCN với bên ngoài nhằm tranh thủ thu hút các nguồn lực để phát triển KHCN, nguồn lực KHCN, tiếp thu công nghệ mới, công nghệ cao và các thành tựu KHCN tiên tiến, hiện đại, trong tỉnh, trong nước và thế giới, những kinh nghiệm hữu ích nhằm từng bước nâng cao năng lực KHCN.

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quý III/2023

Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quý III/2023


Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Nghệ An: Kết quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Nghệ An


Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh

Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hànhcác quy định pháp luật về TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh


Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022

Một số kết quả nổi bật công tác đối ngoại năm 2022


Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022

Anh Sơn: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh năm 2022


Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Huyện ủy Yên Thành: Thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022


Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thị xã Hoàng Mai sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An