Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả tình hình công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm ở Kỳ Sơn

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tích cực, chủ động điều hành quyết liệt, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và các lực lượng vào cuộc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng, chống dịch Covid -19, kịp thời khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra;

Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, triển khai chương trình công tác, đề án, kế hoạch phù hợp tình hình thực tế tại địa phương. Công tác tham mưu xây dựng Đảng đạt được một số kết quả nổi bật:

1. Công tác chính trị tư tưởng

Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tinh thần, trách nhiệm cao.

Cấp ủy các cấp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và quân chúng nhân dân. Tập trung quán triệt các quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội mà đại hội Đảng các cấp đề ra. Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng trong nhân dân.

Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 tăng cường bảo vệ nền tảng tư tướng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng, nhất là các luận điệu xuyên tạc về công tác bầu cử. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để kịp thời tham mưu, giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Thực hiện đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai kế hoạch và tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Công tác tổ chức, cản bộ

Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, biên chế; công tác cán bộ, chính sách cán bộ; xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; đào tạo - bồi dưỡng; bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt kết quả cao 99.2%, bầu nhân sự đúng định hướng (đại biểu Quốc hội 02 đồng chí, đại biểu HĐND tỉnh 03 đồng chí, đại biểu HĐND huyện 35 đồng chí, đại biểu HĐND xã 423 đồng chí).

Triển khai, thực hiện kế hoạch điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và những năm tiếp theo. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện kiện toàn, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đúng quy định. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên; củng cố các tổ chức cơ sở Đảng.

Xây dựng và triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện kiểm tra, rà soát lưu trữ hồ sơ Đảng viên, kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng lần thứ 4; triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên bàn huyện Kỳ Sơn”.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tiến hành kiểm tra 04 tổ chức Đảng, 15 đảng viên; chỉ đạo cấp uỷ cơ sở kiểm tra được 43 tổ chức và 56 đảng viên; giám sát 29 tổ chức và 52 đảng viên, UBKT các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giảm sát đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ban hành 3 Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với: Thanh tra huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện, Viện kiểm sát, Tòa án Nhân dân huyện. Chỉ đạo tổ chức rà soát và giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và những bức xúc nổi cộm trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

4. Công tác Dân vận

Cấp ủy huyện đã thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hướng trọng tâm công tác về cơ sở, xuất phát từ cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, quy ước, hương ước địa phương; phát động phong trào “toàn dân tham gia phòng chống Covid -19” đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác Dân vận chính quyền, triển khai thực hiện chủ đề “năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 2021”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận; Ban hành, triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025”; Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo ký kết và triến khai Chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận Huyện uỷ với các Đồn Biên phòng, Công an huyện, phòng Dân tộc nhiệm kỳ 2021 - 2025.

5. Công tác Văn phòng, nội chính

Chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy phát huy vai trò trung tâm thông tin tổng họp của văn phòng cấp ủy, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công các hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, các cuộc làm việc của Thường trực; tiếp đón chu đáo các đoàn công tác đến làm việc tại Huyện ủy.

Thực hiện nghiêm túc quy trình thẩm định các văn bản, đôn đốc các đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII... để kịp thời trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, xây dựng và ban hành các văn bản nhăm cụ the hóa văn bản chỉ đạo của cấp ủy nhàm triển khai các nhiệm vụ trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác phòng chổng dịch Covid -19; kịp thời tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả tình hình các lĩnh vực kinh tể, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin với các ngành trong khối nội chính; lãnh đạo, chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình liên quan đến công tác nội chính, đặc biệt là an ninh chính trị, an ninh biên giới, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội; định hướng, chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án được giao.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; rà soát chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm để triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đang viên; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời phản ánh của nhân dân; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực.

Tiếp triển khai thực hiện có hiệu quả điều động, luân chuyển cán bộ theo Nghị Quyết số 02-NQ/TU, ngày 15/03/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 24/03/2021 về điều đồng, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức huyện Kỳ Sơn năm 2021 và những năm tiếp theo.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát được xây dựng năm 2021. Tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm, xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý; đánh giá, phân loại, khen thưởng đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên năm 2021.

 

 

Tin cùng chuyên mục

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông


Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An


Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021


Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021


Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tớiKết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị