Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đây mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, huyện Tương Dương đã đạt được một số kết quả:

 

1. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân và doanh nhân về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp đón nhận được nhiều cơ hội từ cơ chế, chính sách, chủ trương thiết thực của Nhà nước, tiêu biểu như Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; chương trình nhằm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, vinh danh đội ngũ doanh nhân như Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An; qua các chương trình, chính sách của cấp trên, huyện đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn gắn mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Qua thực hiện Nghị quyết, nhận thức của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên. Hằng năm tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, doanh nhân nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh. Thường xuyên động viên doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đưa hàng Việt Nam về nông thôn, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân

Sử dụng hệ thống quản lý văn bản và hiều hành VNPT-iOffice trong các cơ quan hành chính Nhà nước liên thông từ cấp huyện đến cấp xã được thông suốt và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Các phòng, ban, ngành niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận “Một cửa” huyện. Công khai, minh bạch các tài liệu pháp lý, phí, lệ phí liên quan đến doanh nghiệp và hợp tác xã. Hướng dẫn triển khai thành lập mới hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện.

Chỉ đạo UBND huyện ban hành Đề án phát triển hợp tác xã; Đề án phát triển du lịch; Đề án phát triển thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025.

3. Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp; khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành; từ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện hàng năm đều tăng, quy mô, lĩnh vực hoạt động dần được mở rộng, hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

UBND huyện đã thực hiện mục tiêu đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản và rút ngắn thời gian về thủ tục hành chính khi doanh nghiệp đến giao dịch; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư, phát triển sản xuất các lĩnh vực có thế mạnh ở địa phương, ban hành các chính sách hỗ trợ ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: cử cán bộ quản lý HTX tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực do Liên minh HTX cùng với các sở, ngành tổ chức. Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn huyện bao gồm cả nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp. Chỉ đạo cơ sở dạy nghề phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Về chính sách cho thuê đất sản xuất: chỉ đạo thực hiện miễn thuế đối với 100% HTX thuê đất sản xuất như HTX Na Tổng thuê 3 ha đất để sản xuất rau sạch; HTX Phúc Linh thuê 7 ha để trồng rừng và chăn nuôi; HTX Nông nghiệp Văng Môn thuê 5 ha đất để trồng rừng và chăn nuôi; Công ty CP Xây dựng TM Du lịch Nam Nghệ thuê 7 ha đất để sản xuất chanh leo... Huyện đã kết nối HTX Nông nghiệp Huồi Cọ với Công ty Nafoods sản xuất và tiêu thụ Chanh leo; MH liên kết sản xuất nghệ đỏ giữa người dân và Tổng đội Thanh niên Xung phong 9 Tam Hợp. Vận động nhân dân và chỉ đạo các chủ đầu tư công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn sử dụng vật liệu là gạch không nung để giải quyết đầu ra cho sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện. Về hỗ trợ HTX: Có 12/19 HTX được hỗ trợ 20 triệu đồng, 5/19 HTX được hỗ trợ 50 triệu đồng theo quy định và được miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký thành lập hợp tác xã mới.

4. Phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân

Vị trí, vai trò của các tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng được khẳng định thông qua việc xúc tiến đầu tư thu hút doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, du lịch. Đến nay, huyện đã có 02 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP với thứ hạng là 3 sao (tinh bột nghệ đỏ, bò giàng). Đây là cơ hội để sản phẩm khẳng định chất lượng, nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho chủ thể sản xuất và người lao động.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Trung ương, nhận thức về vai trò doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước của các cấp ủy đảng, chính quyền đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã ban hành các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết 09-NQ/TW thành cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi và hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân đi vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đã khuyến khích doanh nghiệp, và đội ngũ doanh nhân, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp. Vận động doanh nghiệp, doanh nhân gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt các quy định của pháp luật. Tăng cường thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các thế mạnh của huyện; hoạt động đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN, xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và thương mại hóa sản phẩm hàng hóa.

Thường xuyên nắm chắc tình hình tâm tư, nguyên vọng để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nhân, doanh nghiệp. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình khuyến khích, động viên tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, nhất là trong cộng đồng doanh nghiệp. Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội.

Chủ động xây dựng các phương án chống dịch bệnh, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch Covid- 19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, đẩy mạnh các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gắn công khai, minh bạch hóa thông tin cho các doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Tin cùng chuyên mục

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong thực hiện thủ tục hành chính ở Nghệ An


Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước

Văn phòng cấp ủy là nôi đào tạo cán bộ tốt cho Đảng và Nhà nước


Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng

Tham mưu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc nhằm giữ vững nguyên tắc hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng


Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)

Kỳ Sơn triển khai có hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI)


Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương (Khóa XI) tại Con Cuông


Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An


Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành y tế Nghệ An năm 2021


Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021

Một số kết quả nổi bật của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021


Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hoàng Mai: Kết quả 7 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp thứ 4, khóa XVIII


Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian tớiNghĩa Đàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm

Nghĩa Đàn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm