Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (Nghị quyết), Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 15 - CTr/BDVTU, ngày 13/7/2021 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kế hoạch số 05- KH/BDVTU, ngày 06/01/2021 về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận.

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết cong tác đan vận đã đạt được kết quả tích cực, quan trọng bước đầu.

Thứ nhất, tổ chức sơ kết các quyết định, kết luận của Trung ương và các đề án của Tỉnh ủy về công tác dân vận kịp thời, có chất lượng, như: Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 120 - KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 05 năm thực hiện Kết luận số 03 - KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 - QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; 06 năm thực hiện Đề án số 06 - ĐA/TU, ngày 01/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng các mô hình, điển hình đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kiểm tra, chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án số 02 - ĐA/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các kết luận của Trung ương, đề án của Tỉnh ủy về công tác dân vận tiếp tục được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Thứ hai, để cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 02 chỉ thị, 01 kết luận, 01 quy chế, 03 đề án về công tác dân vận và Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 11/5/2021 về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tham mưu ban hành các thông tri, văn bản chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thứ ba, tham mưu chỉ đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT - XH có hiệu quả, thực hiện chế độ giao ban hằng tháng, hằng quý với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội để nghe phản ánh tình hình hoạt động, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân; qua đó tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý những vấn đề nổi cộm, phức tạp, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; chủ động tham gia giải quyết nhiều vụ việc nảy sinh ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát và hỗ trợ cơ sở, lựa chọn việc trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 - QĐ/TW, 218 - QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 124 - QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua "Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” … góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình, kế hoạch, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây nhà “Đại đoàn kết”, xây dựng các công trình dân sinh, Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và các hoạt động an sinh xã hội; kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân trong và ngoài tỉnh. Phối hợp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, khơi khơi dậy phát huy tư duy sáng tạo của Nhân dân, góp phần hình thành sáng kiến, ý tưởng mới trên các lĩnh vực. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được đẩy mạnh, đến nay toàn tỉnh có 4.857 mô hình “Dân vận khéo”; 300/411xax và 7/21 huyện, thành, thị đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm là, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, đề án, kết luận của Đảng về công tác dân vận trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, có chất lượng. Các tổ chức cơ sở đảng đưa nội dung kiểm tra, giám sát về công tác dân vận vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy. Trên cơ sở đó, sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy nhắc nhở, chấn chỉnh những tổ chức, cá nhân còn có những biểu hiện thiếu sót, hạn chế.

Sáu là, công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp chính quyền tập trung triển khai thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; quán triệt, triển khai thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 01/10/2021 về "Một số giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo". Các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp được triển khai có hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; bảo đảm công tác chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội. Chương trình xây dựng nông thôn, đô thị văn minh mới được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện chủ đề năm 2021 "Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính". Duy trì nền nếp, hiệu quả hoạt động của các trung tâm “một cửa”, “một cửa liên thông”; Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoạt động có hiệu quả, giải quyết nhanh, gọn, thuận lợi cho người dân và tổ chức. Duy trì hoạt động của phần mềm VNPT-Ioffice trong việc luân chuyển, xử lý văn bản, tỷ lệ văn bản được ký số toàn tỉnh đạt 71%. Đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực.

Bảy là, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chủ động xây dựng chương trình công tác, tăng cường công tác tự kiểm tra ở cơ sở. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên cả 3 loại hình xã, phường, thị trấn; cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng được các cơ quan Nhà nước thực hiện nghiêm túc, đúng luật, từ đó đã góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường niềm tin của Nhân dân.

Trong thời gian tới, hệ thông dân vận tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị được ban hành theo Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, góp phần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và hệ thống chính trị về công tác dân vận. Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân để tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nhất là vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả./.

                                                 Nguyễn Mạnh Khôi 

                                                  Phó trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ


Ban Thường vụ ra Thông tri về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Thường vụ ra Thông tri về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028


Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028


Công tác dân vận thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Công tác dân vận thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An


Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tình hình mới


Nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ

Nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ


Nghệ An: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới

Nghệ An: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới


Mười nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2022

Mười nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận tỉnh Nghệ An năm 2022


Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2022

Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An năm 2022


Đề án số 04 của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021 - 2025

Đề án số 04 của Ban thường vụ tỉnh ủy về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2021 - 2025


Thực hiện quy trình công tác dân vận chính quyền trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Thực hiện quy trình công tác dân vận chính quyền trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn


Phát huy truyền thống 91 năm qua, Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới

Phát huy truyền thống 91 năm qua, Nghệ An tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tớiBan Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả phong trào 'Dân vận khéo'

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả phong trào 'Dân vận khéo'


Thực hiện bài báo “Dân vận” của Bác Hồ gắn với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An

Thực hiện bài báo “Dân vận” của Bác Hồ gắn với công tác dân vận hiện nay ở Nghệ An