Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và đặc biệt thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư- Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được cấp ủy, chính quyền, địa phương ở Quỳnh Lưu quan tâm, đẩy mạnh.

Sau đây là 1 số kết quả nổi bật mà Quỳnh Lưu đạt được trong tháng 10/2022:

Để công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương triển khai có hiệu quả, cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Quỳnh Lưu đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan của cấp trên qua hệ thống tuyền thanh, truyền hình và lồng ghép trong các hội nghị để quán triệt, chỉ đạo[1].  Đồng thời huyện cũng đã triển khai được 04 các cuộc kiểm tra, giám sát  đối với công tác quản lý đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản và thanh tra công tác quản lý ngân sách, một số dự án đầu tư công. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện sai phạm và ban hành quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với 02 đảng viên. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm trong công tác quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác là 105.874.000 đồng (do nghiệm thu sai giá trị các công trình); xử lý cắt giảm giá trị quyết toán 105.874.000 đồng và xử lý trách nhiệm 04 cá nhân để xảy ra sai phạm. Trong tháng 10/2022, tòa án nhân dân huyện đã xét xử 01 vụ án liên quan đến tham nhũng và đã thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn xét xử 4.200.000 đồng.

Cùng với các hoạt động nêu trên, huyện Quỳnh Lưu còn thực hiện  các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý ngân sách, mua sắm tài sản công, quản lý và sử dụng đất đai, quản lý đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các thủ tục hành chính; triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Quỳnh Lưu đã đề ra các nhiệm vụ trong tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới như sau:

-Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong đó tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, khiếu nại, tố cáo một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân để kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của người có chức vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; đẩy mạnh việc công khai minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực và thu hồi tài sản tham nhũng: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ của ngành trong công tác phát hiện, xử lý và thu hồi tài sản tham nhũng.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác phát hiện, xử lý các sai phạm có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Chủ động, tích cực trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành các vụ án tham nhũng. Các cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực phải làm gương, đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

                                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 


[1] - Kết luận số 10 -KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50 -CT/TW, ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 9/9/2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 108-KH-TU ngày 24/6/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhungc, tiêu cực....

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022