Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Hơn 4.000 cán bộ, đảng viên, người lao động tại 75 điểm cầu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay, ngày 24/6/2023, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

 

Anh-tin-bai

Hơn 4.000 cán bộ, đảng viên, người lao động tại 75 điểm cầu tham gia Hội nghị (Ảnh: Nhật Lai)

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp với sự tham dự của hơn 4.000 cán bộ, đảng viên, người lao động tại 75 điểm cầu, trong đó điểm cầu trung tâm tại hội trường Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên có hơn 600 đại biểu tham dự. TS.Tống Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp quán triệt các nội dung tại Hội nghị.

 

Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Nhật Lai)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh Hội nghị lần này có nhiệm vụ truyền tải đầy đủ các nội dung của Chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa và các nội dung chính của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối, đồng thời góp phần phổ biến và giúp cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng kịp thời nắm bắt đầy đủ thông tin, chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng tại các đơn vị.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Nhật Lai)

Triển khai Chuyên đề năm 2023, TS.Tống Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã làm rõ các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới; việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển và một số nội dung gợi ý trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt chuyên đề năm 2023 tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị. T.S Tống Đức Thảo cũng nêu một số vấn đề liên hệ giữa chuyên đề được quán triệt với văn hóa và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, văn hóa và kinh doanh có mối quan hệ khăng khít, chặt chẽ với nhau. Đặc biệt, giảng viên đã nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập hiện nay với các giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về văn hóa nói chung và văn hóa doanh nghiệp nói riêng; coi trọng đạo đức công vụ, đạo đức kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ chữ tín; nêu cao tinh thần trách nhiệm vì xã hội, cộng đồng của các doanh nghiệp; đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh đi đôi với bảo vệ môi trường; nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại  công sở, đơn vị; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải cách hành chính; tổ chức các phong trào thi đua, tôn vinh, lan tỏa các điển hình trong thực tiễn.

Anh-tin-bai

TS.Tống Đức Thảo, Phó Viện trưởng Viện thông tin khoa học - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp quán triệt tại điểm cầu trung tâm (Ảnh: Nhật Lai)

Đối với Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, TS.Tống Đức Thảo nhấn mạnh 3 nội dung trọng tâm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, trong đó nêu nổi bật niềm tin của nhân dân, sự tin tưởng của đại biểu Quốc hội, ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế.  

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm (Ảnh: Nhật Lai)

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần tăng cường sự ủng hộ, ghi nhận, niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động; nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 tại các đơn vị phải đảm bảo tính nghiêm túc, thực chất gắn việc học tập với đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.

 

Anh-tin-bai

Đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị (Ảnh: Nhật Lai)

Đối với việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải đáp ứng được yêu cầu giúp cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối, quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực; đồng thời khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, là vấn đề căn cơ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Hình ảnh tại 1 số điểm cầu:

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Ngân hàng Hợp tác xã, chi nhánh Nghệ An

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty TNHH 1 TV Thủy lợi Nam Nghệ An

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP May Halotexco

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP Khách sạn Giao tế Nghệ An

Anh-tin-bai

Điểm cầu VNPT Nghệ An

 

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Các điểm cầu Công ty Xăng dầu Nghệ An

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP Bến xe Nghệ An

 

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP Vận tải ô tô số 5

Anh-tin-bai

Điểm cầu Mường Thanh Sông Lam

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP Khí Công nghiệp

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp NA

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP TTH Group

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP VLXD Miền Trung

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP Truyền hình Cáp Nghệ An

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP Giấy Sông Lam

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP Thủy sản Nghệ An II

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP 495

 

Anh-tin-bai

Điểm cầu Công ty CP Bao bì và kinh doanh tổng hợp

 

Khánh Hồng

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quý III/2023

Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quý III/2023


Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Biểu dương 41 sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2021-2023

Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Biểu dương 41 sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2021-2023


Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ


Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ


Đảng uỷ Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng uỷ Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Lễ khởi công xây nhà cho 05 hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Lễ khởi công xây nhà cho 05 hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn


Khai mạc Liên hoan 'Tiếng hát người lao động' của Khối Doanh nghiệp tỉnh

Khai mạc Liên hoan 'Tiếng hát người lao động' của Khối Doanh nghiệp tỉnh


Hội thao Đảng bộ Khối lần thứ XX khép lại với các trận chung kết hấp dẫn, kịch tính của môn Kéo co đồng đội nam nữ và Bóng đá nam

Hội thao Đảng bộ Khối lần thứ XX khép lại với các trận chung kết hấp dẫn, kịch tính của môn Kéo co đồng đội nam nữ và Bóng đá nam


Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm


Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030


Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022