Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Để miền Tây Nghệ An phát triển bền vững

Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn và cơ hội, thách thức đan xen.

Trong thời gian này, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020 tại Quyết định số 2355/QĐ/TTg, ngày 04/12/2013, đây là sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An nói chung và miền Tây Nghệ An nói riêng. 15 năm qua, nhất là 5 năm trở lại đây, Nghệ An luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Trung ương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013 - 2019 ước đạt 7,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách năm 2019 ước đạt 2.020 tỷ đồng (tăng 977 tỷ đồng so với năm 2013). Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 28,8 triệu đồng (tăng 10,78 triệu đồng so năm 2013; bằng 70% so với toàn tỉnh). Lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ đều có bước tăng trưởng khá. Thu hút đầu tư trên địa bàn tăng nhanh, một số cơ sở sản xuất quan trọng đã hoàn thành, đi vào hoạt động, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế và tăng thu ngân sách của tỉnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 đạt 15.763 tỷ đồng  (tăng 6.267 tỷ đồng so với năm 2013). Có 02 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.650,77 tỷ đồng; có 106 dự án đầu tư tại các cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.227 tỷ đồng, giá trị sản xuất hàng năm đạt 1.335 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động. Nhiều công trình trọng điểm đã và đang được thực hiện và phát huy hiệu quả; tính liên kết về phát triển kinh tế - xã hội giữa các địa phương trong Vùng với các địa phương của tỉnh và các tỉnh khác từng bước được hình thành.

Đến nay, miền Tây Nghệ An có 64/203 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 05 xã thuộc huyện nghèo 30a và xã biên giới); có 97 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí của tỉnh; thị xã Thái Hòa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoạt động dịch vụ, du lịch thu được nhiều kết quả tốt. Khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của nhân dân vùng miền Tây Nghệ An so với bình quân chung cả tỉnh từng bước được thu hẹp. Trong 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội được phê duyệt tại Quyết định số 2355/QĐ-TTg, có 20 chỉ tiêu dự báo đạt và vượt, 07 chỉ tiêu khó đạt.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở được chăm lo, củng cố. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được đổi mới. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được cải tiến, quyết liệt, hiệu quả hơn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,  miền Tây Nghệ An vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, kết quả một số chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng đạt còn thấp; khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng, khoáng sản hiệu quả chưa cao. Một số sản phẩm công nghiệp trọng điểm đạt thấp so với kế hoạch; du lịch phát triển chậm. Thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI còn hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo còn tương đối cao. Tình trạng khai thác trái phép lâm sản, khoáng sản còn xảy ra; một số hủ tục, tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ...  Chất lượng giáo dục so với miền xuôi còn chênh lệch. Mức sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn thấp.

Xây dựng miền Tây Nghệ An vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh lâu dài của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và của cả nước. Để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An xác định một số nhiệm vụ cụ thể, đó là:

Trước hết, là tổ chức thực hiện có hiệu quả Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các nghị quyết của Trung ương về cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, thực chất hơn.

Bên cạnh đó cần tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh; tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm là thế mạnh của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu  kinh tế, tăng thu ngân sách. Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút các dự án đầu tư lớn vào lĩnh vực thế mạnh của Vùng, tạo động lực để phát triển kinh tế, thông qua việc triển khai có hiệu quả các giải pháp và các cơ chế chính sách. Ưu tiên ngân sách Nhà nước, đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa để từng bước đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế.

Ngoài ra, phải thường xuyên chăm lo, củng cố công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Trần Minh Thơ 

Văn phòng Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại Tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới tại Tỉnh Nghệ An


Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4


Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới

Đạo đức công vụ - Yêu cầu cấp thiết đối với cán bộ, công chức thời kỳ phát triển mới


Nghi Lộc có nhiều mô hình cải cách hành chính vì dân

Nghi Lộc có nhiều mô hình cải cách hành chính vì dân


Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An

Một số kết quả nổi bật sau 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An


Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Phát huy công nghệ thông tin trong cải cách hành chính