Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp: Hiệu quả từ việc triển khai Chỉ thị 05 gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Sau 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc được nâng lên, chuyển thành hành động làm theo với nhiều việc làm cụ thể thiết thực, góp phần quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Xây dựng văn hóa trong nhận thức và hành động

  Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW vào hoạt động thực tiễn tại các doanh nghiệp, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện với nhiều cách làm mới, sáng tạo. Nổi bật là ban hành Nghị quyết 05 - NQ/ĐUK, ngày 20/4/2017 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Trong đó chú trọng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động nắm vững khoa học kỹ thuật, biết áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, có phẩm chất đạo đức, văn hóa kinh doanh; xây dựng phong cách, tác phong công nghiệp; nghiêm túc trong giao tiếp, tinh tế, lịch thiệp, văn minh trong ứng xử. Qua đó, khai thác tốt tiềm năng của từng cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp, tạo uy tín tốt trên thị trường, ứng xử có văn hoá với đối tác và khách hàng; trong quảng bá thương hiệu doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập, giao lưu quốc tế.

Để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp về tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy phối hợp tốt với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể triển khai xây dựng Sổ tay văn hóa doanh nghiệp; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp với những nội dung, tiêu chí cụ thể để xây dựng những nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung... Từ đó, nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò văn hóa doanh nghiệp. Chú trọng năng lực quản trị, đạo đức, trách nhiệm trong kinh doanh, tạo tiền đề xây dựng và phát huy tốt văn hóa doanh nghiệp, làm cơ sở vững chắc cho quá trình phát triển bền vững doanh nghiệp. Do vậy, dù gặp nhiều khó khăn nhưng 5 năm qua, doanh thu các doanh nghiệp trong Khối vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân 8,3% năm. Hàng năm có 91,56% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi; đảm bảo việc làm ổn định cho trên 90% lao động; thu nhập bình quân của người lao động tăng 10,9%/ năm; đóng góp ngân sách nội địa tỉnh với tỷ trọng khoảng 16,5 -20%; góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong tỉnh; chung tay cùng cả nước chống đại dịch COVID-19.

Phát huy tính tiên phong gương mu ca đội ngũ cán b, đảng viên

Phần lớn cán bộ, đảng viên phát huy tính tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện nếp sống văn hóa tại nơi làm việc. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp đã thể hiện rõ vai trò gương mẫu của mình trong thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tc đẩy mnh vic hc tp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh”. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về hành động, ý thức rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng.

Thực hiện văn hóa doanh nghiệp được lồng ghép với việc làm theo Bác, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Phong trào khởi nghiệp, thi đua sáng tạo đi vào chiều sâu, số lượng sáng kiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh tăng theo từng năm, hơn 5 năm qua toàn Đảng bộ Khối có 3.683 sáng kiến được đưa vào áp dụng trong thực tiễn, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, gương mẫu, có sức lan tỏa lớn, góp phần định hướng hành vi đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Khối.

Bước đầu xây dng các mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp

Để tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp, nhiều cấp ủy phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể lựa chọn bộ phận phòng, ban, xí nghiệp... trên cơ sở nội quy, quy chế của đơn vị để xây dựng những tiêu chí cụ thể về đơn vị điểm trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Bước đầu có 31 mô hình điểm xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị với những kết quả nhất định như: Công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh được đảm bảo; cán bộ, đảng viên, người lao động gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; văn hóa ứng xử, giao tiếp từng bước được thực hiện tốt, đảm bảo các quy tắc ứng xử trong đơn vị; phong cách, lề lối làm việc có nhiều chuyển biến rõ rệt, tác phong làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự; giữ gìn môi trường làm việc cá nhân và bộ phận, đơn vị xanh sạch đẹp; làm cơ sở cho việc phát triển, nhân rộng mô hình điểm trong đơn vị, doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp thể hiện được bản sắc văn hóa riêng của ngành, của lĩnh vực hoạt động trong việc xây dựng chiến lược và xác định tầm nhìn, triết lý kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh; tạo dựng nên thương hiệu riêng, giữ vững uy tín của doanh nghiệp.

Đề cao tinh thần trách nhiệm xã hội, vì lợi ích cộng đồng

Văn hóa chia sẻ là một trong những kết quả cụ thể trong việc gắn kết thực hiện văn hóa doanh nghiệp và Chỉ thị 05. Các cấp ủy cơ sở quan tâm lãnh đạo, phối hợp với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, hội thi, hội thao, hội diễn nhằm nâng cao đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh; thường xuyên quan tâm, hỗ trợ lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động đi thực tế, về nguồn tại các di tích lịch sử, văn hóa của đất nước...

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trực thuộc tích cực tham gia và chia sẻ với cộng đồng, xã hội. Ngoài giúp đỡ 21 xã nghèo miền Tây theo sự phân công của UBND tỉnh, hàng năm, các doanh nghiệp đã trích phúc lợi cùng với vận động người lao động, tranh thủ sự ủng hộ từ các tổng công ty, tập đoàn theo ngành dọc để đóng góp xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, chương trình “Tết sum vầy”, chăm lo Tết cho người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, “đền ơn, đáp nghĩa”... với tổng gần 430 tỷ đồng trong vòng 5 năm.

Để ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu và đóng góp của các tập thể, cá nhân trong các doanh nghiệp trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp đã xét biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 35 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; biểu dương 22 mô hình điểm thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng của doanh nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian tới, trước diễn biến khó khăn của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, đặc biệt là sự bùng phát dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh và chủ động phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong tình hình mới.

                                                                                      Ngô Công Mạnh 

                                                                               Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm


Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030


Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ

Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ


Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021


Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng

Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng


Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021


Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021


Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên


Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh

Đảng ủy, Đoàn khối Doanh nghiệp hỗ trợ công tác phòng chống COVID trên địa bàn tỉnh