Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Công văn Về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 

TỈNH UỶ NGHỆ AN

ỦY BAN KIỂM TRA

*

Số 84-CV/UBKTTU

Về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo,

khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nghệ An, ngày 22  tháng 01 năm 2021

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                   Kính gửi:    Ban Thường vụ; ủy ban kiểm tra các huyện,

       thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc.

 

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp;

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

1. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp

Thực hiện, chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp, các cơ quan tham mưu giúp việc, cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp. Trong đó tập trung:

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử và nhân sự giới thiệu ứng cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong đảng bộ, địa phương mình kịp thời, chính xác, khách quan, đúng nguyên tắc, thủ tục, trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Chỉ đạo làm rõ, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của đảng viên, công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người trước, trong và sau ngày bầu cử.

- Xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và Nhà nước đối với hành vi lợi dụng tố cáo để xuyên tạc sự thật, vu khống nhằm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, phá hoại bầu cử.

2. Ủy ban kiểm tra các cấp

- Tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Tập trung thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng thẩm quyền, nội dung Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức bầu cử. Xem xét, quyết định hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (nếu có).

Qua giám sát, kịp thời phát hiện những trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì chủ động phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ; ủy ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc quan tâm phối hợp, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Vụ Địa phương III, UBKTTW (để báo cáo),

- Đồng chí Trần Huy Hoàng, Phó Vụ trưởng,

  Vụ Địa phương III, UBKT TW (để báo cáo),

- Thường trực Tỉnh uỷ (để báo cáo),

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,

- Phòng Tổng hợp, các phòng nghiệp vụ,

- Lưu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

                                                                                                             

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

 

 

(đã kỳ)

 

 

Bùi Thanh An

 

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng theo nhiệm kỳ, hằng năm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng theo nhiệm kỳ, hằng năm


Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật đảng viên vi phạm công tác trong lãnh đạo, quản lý, điều hành

Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật đảng viên vi phạm công tác trong lãnh đạo, quản lý, điều hành


Bài phát biểu của đồng chí Trần Cẩm Tú, UV BCT, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng năm 2022

Bài phát biểu của đồng chí Trần Cẩm Tú, UV BCT, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng năm 2022Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Chú trọng khâu thẩm tra, xác minh nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Chú trọng khâu thẩm tra, xác minh nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng


Một số điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Một số điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng


Thông cáo báo chí kỳ họp 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí kỳ họp 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Thông cáo Báo chí Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương