Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Bài phát biểu của đồng chí Trần Cẩm Tú, UV BCT, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng năm 2022

Sáng 7/7, UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Kính thưa các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

Kính thưa các đồng chí đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc Trung ương;

Thưa các đồng chí thành viên UBKT các cấp;

Thưa toàn thể các đồng chí,

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị của chúng ta đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Thay mặt UBKT Trung ương, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, các đồng chí thường trực cấp ủy, đại diện ban cán sự đảng, đảng đoàn và UBKT các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã quan tâm tham dự đầy đủ. Hội nghị của chúng ta có hơn 3.000 đại biểu tham dự, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm rất cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp. Chúng tôi tin rằng thời gian tới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào thành công của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị chúng ta đã nghe Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; triển khai thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra. Tại Hội nghị đã có 8 ý kiến thảo luận. Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí, tán thành với nội dung dự thảo Báo cáo của UBKT Trung ương; đồng thời, phân tích sâu thêm những kết quả đạt được, một số hạn chế, tồn tại; đề xuất giải pháp, kiến nghị. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến các đồng chí để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo. Sau đây tôi xin khái quát lại và nhấn mạnh một số nội dung cơ bản sau:

- Trong 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời bổ sung các nội dung này vào kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp.

UBKT các cấp đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả không ngừng được nâng lên.

- UBKT Trung ương đã chủ động tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022; tham mưu Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 và ban hành Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; xây dựng Quy định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực hiện.

- Cấp ủy, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý dứt điểm; những việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời. UBKT các địa phương, đơn vị đã kiểm tra 998 tổ chức đảng và 3.580 đảng viên, thi hành kỷ luật 39 tổ chức và 1.997 đảng viên; UBKT Trung ương đã kiểm tra 19 tổ chức đảng và 08 đảng viên, thi hành kỷ luật 09 tổ chức và 67 đảng viên.

- UBKT Trung ương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực về việc kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạoQua kiểm tra, UBKT Trung ương thi hành và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới theo thẩm quyền.

- Qua kiểm tra, xử lý vi phạm, chúng ta nhận diện ngày càng rõ hơn mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Về những khuyết điểm, hạn chế đã nêu trong Báo cáo, tôi xin không nhắc lại. Chúng tôi đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp có các biện pháp khắc phục thật hiệu quả trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Về triển khai thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030(1); Quy định của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng(2); ở đây tôi xin nhấn mạnh một số điểm:

* Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030:

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn tới, Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2030 rất cao, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực thực hiện, đó là:

- Phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phải quyết liệt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị.

- Về nhiệm vụ, giải pháp, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung thực hiện các nội dung:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát.

(2) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

(3) Chủ động dự báo, từ đó kịp thời ban hành các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế để phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, khuyết điểm, phát hiện, kiểm tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

(4) Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra công minh, liêm chính, tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đồng bộ, tinh gọn.

Về tổ chức bộ máy cơ quan UBKT, lần này Bộ Chính trị chủ trương nghiên cứu để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định thí điểm cơ chế đại hội đảng bộ bầu UBKT; UBKT cấp trên lựa chọn, giới thiệu, chuẩn y… thành viên UBKT cấp dưới. Đây là vấn đề rất mới, chúng ta cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc để thực hiện thật tốt. UBKT đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược.

* Về Quy định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm:

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thay thế Quy định số 07-QĐi/TW và Quy định số 102-QĐ/TW. Quy định mới gồm cả kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; được sắp xếp, bố trí, kết cấu khoa học, dễ tra cứu, dễ thực hiện, có nhiều điểm mới. Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu thật kỹ, nắm thật chắc để thực hiện thật tốt, thật hiệu quả.

* Về Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng:

Sau khi xem xét báo cáo kết quả hơn 10 năm thực hiện Thông báo kết luận số 312-TB/TW, Ban Bí thư khẳng định: Chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng từng bước được nâng cao; công tác luân chuyển đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến việc tiếp tục thực hiện Thông báo 312; tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác luân chuyển gắn với quy hoạch, điều động và các khâu khác của công tác cán bộ. Đồng thời, một điểm mới trong Kết luận lần này là chú trọng luân chuyển cán bộ trong hệ thống ngành Kiểm tra Đảng để tăng cường cán bộ cho các cấp, địa bàn cần thiết.

Kính thưa các đồng chí!

Để thực hiện tốt công tác 6 tháng cuối năm, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung một số nội dung sau:

Một là, cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên. Nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra năm 2022.

Hai là, tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trước tiên, tập trung xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy định về bảo vệ người tố cáo; Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do kỷ luật oan; Quy trình kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại, thi hành kỷ luật của cấp ủy đối với tổ chức đảng, đảng viên; Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán...

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và các văn bản của Bộ Chính trị như: Kết luận về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ kiểm tra; các kết luận kiểm tra, giám sát của UBKT Trung ương. Đề nghị các đồng chí tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện thật sự hiệu quả.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Năm là, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/BCĐTW, ngày 19/3/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Sáu là, quan tâm công tác xây dựng Ngành, chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ cán bộ nơi còn thiếu; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng nghiệp vụ tốt, thực sự công tâm, khách quan, chính trực, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo nội dung Kết luận số 23, ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư.

* Về kiến nghị, đề xuất của các đồng chí, chúng tôi xin ghi nhận để chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Một số kiến nghị của các đồng chí đến hôm nay cũng đã được giải đáp, như: Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã được ban hành; Quy trình kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đã trình Ban Bí thư; Kế hoạch triển khai Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2030 đã được ban hành để thực hiện;…

Thưa các đồng chí!

Vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (2012-2022) với nhiều bài học, kinh nghiệm quý báu. Đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có bài phát biểu rất quan trọng, khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng là công việc thường xuyên, liên tục, “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Với tinh thần đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và phải luôn nỗ lực cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Ngành Kiểm tra Đảng xin được kết thúc. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng cảm ơn các đồng chí !

Tin cùng chuyên mục

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng theo nhiệm kỳ, hằng năm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng theo nhiệm kỳ, hằng năm


Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật đảng viên vi phạm công tác trong lãnh đạo, quản lý, điều hành

Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật đảng viên vi phạm công tác trong lãnh đạo, quản lý, điều hành



Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Chú trọng khâu thẩm tra, xác minh nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Chú trọng khâu thẩm tra, xác minh nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng


Một số điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Một số điểm mới trong Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng







Thông cáo báo chí kỳ họp 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí kỳ họp 45 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Thông cáo Báo chí Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương