Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

80 -HD/BTGTW

Về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019

TRÍCH YẾU:Về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
SỐ HIỆU: 80 -HD/BTGTW
LOẠI VĂN BẢN: Hướng dẫn
LĨNH VỰC: Thông tin - Truyền thông
NGÀY BAN HÀNH: 07/01/2019
NGÀY HIỆU LỰC: 07/01/2019
CƠ QUAN BH: Ban Tuyên giáo Trung ương
NGƯỜI KÝ: Lê Mạnh Hùng

Tin cùng chuyên mục


Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy