Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

 

1.  Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra:

Gồm 1 Chủ nhiệm, 3 Phó Chủ nhiệm, các ủy viên

2.  Các đơn vị trực thuộc: 

1- Phòng Nghiệp vụ 1

2- Phòng Nghiệp vụ 2

3- Phòng Nghiệp vụ 3

4- Phòng Tổng hợp

-----

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1- Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra:

+ Chủ nhiệm:

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy

 

+ Phó Chủ nhiệm:

Đồng chí Lê Văn Giáp - Tỉnh ủy viên

 

+ Phó Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Bồi Cơ

 

+ Phó Chủ nhiệm: Đồng chí Nguyễn Tất Lý

 

+ Các Ủy viên:

Đ/c Lê Đức Cường

Đ/c Chu Thế Huyền

Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

Đ/c Nguyễn Tiến Nam

Đ/c Nguyễn Đình Diên

Đ/c Phan Hùng Sơn

Đ/c Nguyễn Thị Oanh

Đ/c Phùng Xuân Long

 

2- Các phòng:

- Phòng Nghiệp vụ 1: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Ngọc Anh

- Phòng Nghiệp vụ 2: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Tiến Nam

- Phòng Nghiệp vụ 3: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Đình Diên

- Phòng Tổng hợp: Trưởng phòng Đ/c Phan Hùng Sơn

 

3- Chi bộ Ủy ban kiểm tra trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh

 

4- Các tổ chức quần chúng trong Ủy Ban Kiểm tra gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An;

Chi hội CCB cơ sở Tỉnh ủy trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh.

 

 ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY NGHỆ AN

Tin cùng chuyên mục

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy