Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Vận dụng tư tưởng từ Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong công tác dân vận vùng đồng bào có đạo ở Nghệ An

Thấm nhuần tư tưởng trong Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ, những năm qua công tác dân vận trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, trong vùng đồng bào có đạo nói riêng đã góp phần to lớn trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tạo chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 02 tôn giáo hoạt động hợp pháp Công giáo và Phật giáo, ngoài ra có một số tín đồ các tôn giáo khác. Đồng bào theo tôn giáo có khoảng 380.000 người (chiếm hơn 11,5% dân số), sinh sống tập trung tại 17 huyện, thành phố, thị xã, 201 xã có cơ sở thờ tự tôn giáo. Công giáo có khoảng 290.000 tín đồ; 182 chức sắc (gồm 3 Giám mục và 179 linh mục), 2.205 chức việc; có 105 giáo xứ, 252 giáo họ, 98 nhà thờ xứ, 263 nhà thờ họ, 01 tòa giám mục, 01 Đại chủng viện, 01 dòng tu hợp pháp (dòng Mến Thánh giá Xã Đoài với 05 cơ sở, hơn 600 nữ tu), 01 dòng tu đang chờ cấp đăng ký (dòng Thừa Sai Bác Ái) và 19 nhóm dòng tu bất hợp pháp. Phật giáo có gần 90.000 phật tử; 60 tăng, ni, tu sĩ (trong đó có 32 sư trụ trì các chùa); 61 chùa, 01 niệm Phật đường; 13 huyện, thành phố, thị xã có cơ sở thờ tự Phật giáo, 01 thị xã, 07 huyện trung du miền núi chưa có chùa nhưng có tín đồ và các đạo tràng.

Thấm nhuần tư tưởng trong Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ, những năm qua công tác dân vận trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, trong vùng đồng bào có đạo nói riêng đã góp phần to lớn trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm tạo chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận, công tác tôn giáo ở vùng đồng bào có đạo. Nhận thức của cán bộ, nhân dân về vai trò quan trọng của công tác dân vận, công tác tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy đều có nội dung công tác dân vận. Tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được quan tâm thực hiện. Thường xuyên nắm sát tình hình hoạt động tôn giáo, an ninh vùng giáo; tổng hợp tình hình, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo để giải quyết kịp thời theo quy định. Đa số tổ chức đảng, cấp ủy trong vùng đồng bào có đạo giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị cơ sở, đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở địa phương. Cấp ủy các cấp quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; chỉ đạo chính quyền cụ thể hóa các chủ trương, chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chỉ đạo Mặt trận, đoàn thể các cấp đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tập hợp, linh hoạt phát động các phong trào để tăng tỷ lệ tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên vào các tổ chức. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo thực hiện kịp thời các chính sách liên quan đến quyền lợi của nhân dân, nhất là chính sách an sinh xã hội. Chi bộ khối, xóm, bản đã quan tâm công tác chính trị tư tưởng, cơ bản xây dựng được mối đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đảng viên và kết nạp đảng viên. Công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới, xây dựng chi bộ vùng giáo đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, kết hợp đồng bộ công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sử dụng linh hoạt các hình thức vận động để giải quyết vụ việc, tình hình an ninh trật tự vùng giáo cơ bản ổn định. Quan tâm thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng đồng bào có đạo. Tình hình sản xuất và đời sống kinh tế của nhân dân vùng đồng bào có đạo ngày càng được nâng cao, nhiều chủ doanh nghiệp có đạo đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập ổn định, tỷ lệ hộ nghèo tại vùng giáo ngày càng giảm, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên. Giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa được quần chúng tín đồ tham gia giữ gìn và phát huy. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo cơ bản thuần túy theo quy định của pháp luật. Đến nay, có 93/226 xã có tổ chức tôn giáo đạt chuẩn nông thôn mới, 173/501 xóm vùng giáo đạt chuẩn văn hóa. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện và thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, công tác dân vận trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Thực sự tôn trọng, tạo điều kiện cho giáo hội, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo hoạt động theo giáo lý, giáo luật, Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo và theo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các nhu cầu hoạt động tôn giáo chính đáng, hợp pháp được các cấp chính quyền giải quyết đúng pháp luật, phù hợp thực tế. Các lễ lớn, lễ trọng của tổ chức tôn giáo đều được chính quyền các cấp chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ. Hướng dẫn thủ tục, quy trình giải quyết các nhu cầu về mở rộng khuôn viên, cấp đất, xây dựng cơ sở thờ tự, thành lập, tách, lập cơ sở tôn giáo trực thuộc. Hiện nay, các tổ chức cơ sở Công giáo đang sử dụng 1.819.192,5m2 diện tích đất; các tổ chức cơ sở Phật giáo đang sử dụng 680.825m2 diện tích đất. Công tác giải quyết các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, hoạt động lợi dụng tôn giáo chống đối chế độ được tập trung chỉ đạo, xử lý kiên quyết và có hiệu quả. Công tác đối ngoại tôn giáo được chú trọng, khẳng định rõ chính quyền địa phương thực sự tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Quan tâm nâng cao đời sống đồng bào có đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân cùng hướng tới mục tiêu phát triển quê hương, đất nước. Bộ máy tham mưu, thực hiện công tác tôn giáo được quan tâm kiện toàn và đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên. Quy chế phối hợp thực hiện, cơ chế trao đổi thông tin công tác tôn giáo giữa các ngành, các cấp được xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp với chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào tiêu biểu như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ủng hộ quỹ “vì người nghèo”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn đáp nghĩa”; “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia”; nhân đạo từ thiện… thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, mối đoàn kết lương giáo đã được phát huy, tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư ngày càng được nâng cao. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào có đạo được xây dựng và nhân rộng như mô hình: sống tốt đời đẹp đạo; xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp; tập hợp thanh niên sinh hoạt tại vùng giáo; tổ tự quản về an ninh trật tự; xây dựng giao thông nông thôn; câu lạc bộ “thời sự”;  tuyên truyền, phổ biến pháp luật... Hình thức và nội dung vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân luôn được chú trọng đổi mới, linh hoạt, phù hợp thực tiễn. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đa dạng hóa các hình thức gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo để tuyên truyền, vận động; tập hợp tâm tư, nguyện vọng; xây dựng mô hình và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu; phối hợp Ban đoàn kết Công giáo và các hội đồng mục vụ, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, lồng ghép 10 nội dung cuộc vận động “sống tốt đời đẹp đạo" với các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, học tập, lao động, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư… Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các đoàn thể trong vùng giáo đạt từ 51,7% đến 82,1%. Chủ động phối hợp các ban, ngành chức năng tổ chức thăm hỏi, gặp gỡ, chúc mừng, tặng quà các chức sắc, chức việc tôn giáo nhân các dịp lễ trọng của tôn giáo, ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc... Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân; tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong các tôn giáo góp phần làm phong phú diện mạo văn hóa dân tộc, phong trào từ thiện, nhân đạo của các tổ chức tôn giáo góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại các địa phương. Các đơn vị lực lượng vũ trang kết hợp làm công tác dân vận, cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Tham mưu củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo, quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, ổn định tổ chức biên chế, huấn luyện nâng cao trình độ kỹ năng, chiến thuật cho lực lượng dân quân cơ động, dân quân nòng cốt ở xã, phường, thị trấn vùng giáo; tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo; phối hợp với các trường THPT, cao đẳng, dạy nghề, đại học trên địa bàn nắm tình hình học sinh, sinh viên Công giáo, có các giải pháp tuyên truyền, vận động thông qua giáo dục quốc phòng, an ninh và hoạt động của các tổ chức xã hội. Lực lượng vũ trang tích cực vận động, động viên nhân dân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo"; đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề "tôn giáo"; tích cực sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai; thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động. Tập trung lãnh đạo đổi mới công tác phát động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn đặc thù, trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, xây dựng các mô hình hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở các xã vùng giáo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các đại biểu tôn giáo trong Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1960 (Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Tài liệu ảnh giai đoạn (1954 - 1985) (LIV), SLT 1474)

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại vùng đồng bào có đạo còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; một số tín đồ tôn giáo thiếu tin tưởng, chưa thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, tham gia hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật. Công tác quản lý Nhà nước ở một số cấp cơ sở, nhất là trên lĩnh vực tôn giáo, đất đai, việc thực hiện các chính sách, vấn đề thu, chi các loại phí, quỹ... vẫn còn xảy ra sai phạm; một số cán bộ chưa nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, có biểu hiện lạm quyền, nhũng nhiễu... làm mất uy tín trước quần chúng nhân dân. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo có nơi còn lúng túng, chưa kịp thời; công tác phối hợp đấu tranh giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan tôn giáo có mặt hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số cơ sở trong tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết các vụ việc đột xuất, nổi cộm, bức xúc và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nhiều nơi ở vùng giáo còn hạn chế;  nhiều địa phương vùng giáo hạ tầng cơ sở yếu kém (82 xóm vùng giáo chưa có nhà văn hóa, nhiều xã trụ sở làm việc xuống cấp nghiêm trọng), đời sống đồng bào có đạo một số nơi còn thấp.

Để tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào có đạo theo tư tưởng trong Bài báo "Dân vận" của Bác Hồ trong thời gian tới chúng ta cần thực hiện hiệu quả một số giải pháp sau:

Thứ nhất là, "Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân không để sót một người dân nào...", do đó phải tổ chức tuyên truyền một cách sâu rộng, thường xuyên trên tất cả các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là hệ thống truyền thanh cấp xã, mạng xã hội... để cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin thời sự, tình hình an ninh trật tự, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, tín đồ tôn giáo hiểu và chấp hành. Làm cho mọi người nhận thức đúng, phân biệt được nội dung nào là hoạt động tôn giáo thuần túy theo quy định pháp luật, nội dung nào lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật. Chủ động thông tin, kịp thời định hướng dư luận các vụ việc liên quan đến tôn giáo; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch. Thường xuyên tổ chức tốt việc gặp gỡ, đối thoại với chức sắc, chức việc tôn giáo để động viên khích lệ những hoạt động tốt đời, đẹp đạo... Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong vùng giáo. Hệ thống đài phát thanh, truyền hình, phát thanh cơ sở cần quan tâm tổng kết và tuyên truyền những nhân tố, điển hình tiên tiến tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước của đồng bào tôn giáo theo chủ đề và chuyên đề cụ thể.  

Thứ hai là, "Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ", vì thế cần chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào có đạo vững mạnh để làm cơ sở cho việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo niềm tin cho quần chúng tín đồ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung nâng cao chất lượng và phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Chú trọng lựa chọn, vận động những người có uy tín, năng lực tham gia đội ngũ cán bộ khối, xóm, bản. Cấp ủy vùng đồng bào có đạo phải đưa việc đánh giá kết quả vai trò lãnh đạo đối với công tác tôn giáo nói chung, công tác dân vận ở vùng đồng bào có đạo nói riêng vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng và coi đó là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại đảng bộ, chi bộ hàng năm. Giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng, hợp pháp của tổ chức tôn giáo, phát hiện xử lý sớm vấn đề phức tạp manh nha từ cơ sở, xử lý nghiêm minh những vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo. Kịp thời phát hiện, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan giải quyết dứt điểm các "điểm nóng" liên quan đến tôn giáo theo phương châm "bốn tại chỗ" và "lấy công tác vận động, tuyên truyền, thuyết phục là chính". Tăng cường phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tự quản, ban hoà giải ở các xóm, khối, bản. Thường xuyên tổ chức rà soát, khắc phục các sơ hở, thiếu sót của cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng ở cơ sở; chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với số cán bộ vi phạm đạo đức công vụ, vi phạm pháp luật... Củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự làm công tác tôn giáo của các cấp, các ngành. Tăng cường bồi dưỡng, huấn luyện để có các chuyên viên giỏi về công tác tôn giáo, có chế độ khuyến khích, thu hút cán bộ làm công tác tôn giáo. Tăng cường thiết chế văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao ở cơ sở vùng giáo (nhà văn hóa, hệ thống tuyên truyền, sân thể thao...) để đủ điều kiện tổ chức các hoạt động tập thể nhằm thu hút sự tham gia của quần chúng tín đồ vào các sinh hoạt lành mạnh. Cung cấp một số thông tin về những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo và chỉ rõ những hoạt động, hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo, giáo lý tôn giáo để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết lương - giáo... trong sinh hoạt ngoại khóa ở các trường phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp nhằm cung cấp cho học sinh, sinh viên những hiểu biết cơ bản về tôn giáo.

Thứ ba là, "Cán bộ canh nông thì hợp tác mật thiết với cán bộ địa phương, đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi...", nghĩa là cần thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho lao động nông thôn, lao động vùng đồng bào có đạo, nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kịp thời nắm bắt và tham mưu giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp và phù hợp với thực tiễn của tổ chức tôn giáo. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiếp dân, nâng cao đạo đức công vụ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Thứ tư là, "Những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", cho nên hệ thống dân vận vùng đồng bào có đạo tập trung nắm chắc tình hình nhân dân đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của tôn giáo; các băn khoăn, vướng mắc ở cơ sở ngay khi mới phát sinh. Động viên đồng bào các tôn giáo nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc; gắn  lợi ích của quốc gia, dân tộc và công cuộc đổi mới với lợi ích của bản thân và lợi ích của tôn giáo mình tin theo. Khơi dậy và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, phát huy những nhân tố tích cực trong đồng bào theo đạo; phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng tín đồ tôn giáo nhận thức rõ công cuộc xây dựng xã hội mới do Đảng ta lãnh đạo vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, mục tiêu ấy phù hợp với đạo lý của tôn giáo. Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú; giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách tôn giáo ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó chú trọng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Lồng ghép nội dung tuyên truyền, tăng cường tiếp xúc, vận động thông qua các chương trình vay vốn phát triển kinh tế - xã hội, tập huấn khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chính sách ưu đãi...

Thứ năm là, "Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân", bởi vậy cần chăm lo quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên, có kế hoạch giúp đỡ, bảo vệ, động viên kịp thời những đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo” trong công tác dân vận vùng đồng bào có đạo. Thông qua các hoạt động như: tổ chức các lễ hội tôn giáo, các lễ hội truyền thống theo phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, học tập chính trị... để khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết gắn bó giữa đồng bào theo và không theo tôn giáo, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp hoạt động giữa tổ chức xã hội và hội đoàn tôn giáo để thực hiện các chương trình giao lưu văn hóa, thể dục, thể thao, thành lập các câu lạc bộ… nhằm tạo mối đoàn kết giữa đồng bào theo và không theo tôn giáo. Tổ chức kết nghĩa giữa các chi hội, chi đoàn vùng lương, các cơ quan, trường học... với chi hội, chi đoàn vùng giáo, tạo sự gắn bó, hiểu biết, hòa đồng, thắt chặt tình đoàn kết lương - giáo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, chi đoàn vùng giáo. Củng cố, kiện toàn kịp thời bộ máy ban chấp hành chi đoàn, chi hội các xóm giáo, đảm bảo số lượng, chất lượng, khắc phục tình trạng sinh hoạt lồng ghép với sinh hoạt xóm. Triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu tham gia HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban chấp hành đoàn thể các cấp. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của ban, ủy ban đoàn kết Công giáo các cấp; phát huy tốt quyền làm chủ của đồng bào tôn giáo thông qua vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Thứ sáu là, tăng cường tiếp xúc, gặp gỡ, xây dựng niềm tin, mối quan hệ chân thành, đúng mực với chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo để nắm tâm tư, nguyện vọng và tuyên truyền, giải thích, giải đáp, vận động, hạn chế hoạt động vi phạm pháp luật. Tôn trọng và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo. Tạo điều kiện cho các tôn giáo thực hiện theo hiến chương, giáo lý, giáo luật, đúng quy định của pháp luật. Vận động, phối hợp với tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng bào khó khăn...

Thứ bảy là, "Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng", chính vì vậy cần quan tâm biểu dương, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt, những đóng góp của chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo trong phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo xây dựng một số mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở các xóm giáo, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào “thi đua yêu nước”, “sống tốt đời đẹp đạo” và trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Chú trọng sơ kết, tổng kết các phong trào, các cuộc vận động, kịp thời tham mưu, kiến nghị với Đảng, Nhà nước bổ sung chủ trương, chính sách về công tác vận động nhân dân, xây dựng và phát huy vai trò những người tiêu biểu trong cộng đồng dân cư.

Như vậy, nhìn lại chặng đường 70 năm thực hiện Bài báo "Dân vận" của Bác, chúng ta thấy sự nghiệp cách mạng của Đảng là lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập Dân tộc, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đó là một nhà nước tốt đẹp, trong đó người dân thực sự làm chủ. Cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, thực hành dân chủ là mục tiêu động lực của công tác quần chúng, là “chìa khóa vạn năng” có thể giải quyết được mọi khó khăn đặc biệt là vùng đồng bào có đạo. Đúng như Người đã khẳng định:“Dân vận kém thì việc gì cũng kém”. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”./.

                                                                                           Phan Thanh Đoài

                                                                      Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An - điểm sáng về số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghệ An - điểm sáng về số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện


Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trong thời gian tới

Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trong thời gian tới


Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ


Thành tựu nổi bật của ngành dân số Nghệ An

Thành tựu nổi bật của ngành dân số Nghệ An


Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


Nâng cao hiệu quả hoạt động đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả hoạt động đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Nghệ An

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Nghệ An


Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nhiều mô hình, cách làm tuyên truyền hay, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị

Nhiều mô hình, cách làm tuyên truyền hay, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị


Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”


Tuyên giáo tiếp tục sứ mệnh đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển

Tuyên giáo tiếp tục sứ mệnh đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển


Ngành tuyên giáo Nghệ An thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19

Ngành tuyên giáo Nghệ An thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19