Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 10/01/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

UBND tỉnh Nghệ An tổng kết công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng để kịp thời xử lý theo đúng quy định pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra; xác định đúng trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Với mục đích, yêu cầu nêu trên, Kế hoạch đề ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN; (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; (3) Thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp PCTN như công khai minh bạch trong hoạt động các cơ quan, đơn vị; xây dựng chế độ định mức tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán...; (4) Tăng cường công tác phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng thông qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và điều tra, truy tố, xét xử; (5) Thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; (6) Phát huy vai trò của xã hội trong công tác PCTN, đặc biệt là trách nhiệm phối hợp của UBMTTQ và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, Kế hoạch yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; Giao Thanh tra tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh


Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcHuyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022


Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”


Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng,  chống tham nhũng vào chương trình hành động

Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào chương trình hành động


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác


Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021