Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về “sắp xếp tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020”

Ngày 14/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về “sắp xếp tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020” trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";  Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 18/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo” và các đề án của cấp huyện, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị gắn liền với sắp xếp đồng bộ các cơ quan, đơn vị do đó đòi hỏi phải sắp xếp lại tổ chức đảng để phù hợp với tình hình mới. Sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc: Các tổ chức cơ sở đảng đã sắp xếp đúng quy định Điều lệ Đảng và hợp lý thì giữ nguyên. Đối với các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp do Trung ương quản lý thì chuyển giao về Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quản lý; tổ chức đảng trường đại học công lập trực thuộc tỉnh chuyển giao về Thành ủy Vinh quản lý. Đối với các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn hoặc doanh nghiệp có địa bàn hoạt động trên nhiều huyện thì chuyển giao về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quản lý; tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có quy mô nhỏ ở trên địa bàn của một huyện thì chuyển giao và trực thuộc huyện, thành, thị ủy đó quản lý (là cơ sở hay chi bộ trực thuộc cơ sở do ban thường vụ cấp ủy huyện xem xét, quyết định). Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy thì tiến hành sắp xếp tổ chức đảng tương ứng (tên gọi do cấp có thẩm quyền quyết định). Một số tổ chức đảng trực thuộc cấp huyện đang tiến hành sắp xếp về chuyên môn, bộ máy hoạt động theo khu vực thì chuyển giao tổ chức đảng theo ngành dọc quản lý.  Thực hiện đồng bộ giữa sắp xếp tổ chức cơ sở đảng và sắp xếp các đoàn thể để bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo đối với đoàn thể.

Trên cơ sở Đề án, ngày 06/9/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 3118 và  Quyết định số 3119-QĐ/TU chuyển giao 19 chi bộ Điện lực các huyện, thành thị ủy và 349 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực Nghệ An (thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh); chuyển giao 21 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 626 đảng viên Chi cục Thuế các huyện, thành, thị ủy về trực thuộc Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Nghệ An (thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh). Ngày 09/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định chuyển giao 04 tổ chức cơ sở đảng, gồm Chi bộ Cơ quan Thú y vùng III, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi IV, Chi bộ Trung tâm Bảo vệ thực vật Khu IV, Chi bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI và 62 đảng viên từ trực thuộc Thành ủy Vinh về trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Chuyển giao Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ và 80 đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nghệ An và 63 đảng viên từ trực thuộc Huyện ủy Quỳnh Lưu; chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cửa Lò và 35 đảng viên từ trực thuộc Thị ủy Cửa Lò về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Chuyển giao Đảng bộ Trường Đại học Y Vinh và 224 đảng viên; chuyển giao chi bộ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ từ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về trực thuộc Thành ủy Vinh quản lý.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao tổ chức đảng và đảng viên.

Sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTCTU, ngày 19/8/2019 về việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện và đảng ủy trực thuộc đã tiến hành rà soát hồ sơ đảng viên, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng. Các đơn vị tiếp nhận đã tiến hành tổ chức lễ chuyển giao, tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Thường trực huyện, thành, thị ủy, đảng ủy và ban tổ chức cấp ủy cùng cấp, thời gian hoàn thành vào tháng 10/2019.

Phạm Quang Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

 

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019


Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý

Chuyển giao một số đơn vị trực thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý
Một số cán bộ diện Tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 10 năm 2019

Một số cán bộ diện Tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 10 năm 2019


Bộ Quy trình thủ tục hành chính

Bộ Quy trình thủ tục hành chính


Sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo ở Tân Kỳ

Sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo ở Tân Kỳ


Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Phòng tổ chức đảng, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Phòng tổ chức đảng, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy


Hoàng Mai quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường

Hoàng Mai quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phườngThực hiện tốt công tác nghiệp vụ đảng viên góp phần thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ đảng viên góp phần thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng


Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2018

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2018


Kết quả 2 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh

Kết quả 2 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 10/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh


Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả