Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Triển khai Đề án “sắp xếp cơ sở đảng giai đoạn 2019-2020” trong toàn tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về “sắp xếp tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020”

Ngày 14/8/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về “sắp xếp tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2020” trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 02/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả";  Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 18/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 và những năm tiếp theo” và các đề án của cấp huyện, các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị gắn liền với sắp xếp đồng bộ các cơ quan, đơn vị do đó đòi hỏi phải sắp xếp lại tổ chức đảng để phù hợp với tình hình mới. Sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh phải đảm bảo nguyên tắc: Các tổ chức cơ sở đảng đã sắp xếp đúng quy định Điều lệ Đảng và hợp lý thì giữ nguyên. Đối với các tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp do Trung ương quản lý thì chuyển giao về Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quản lý; tổ chức đảng trường đại học công lập trực thuộc tỉnh chuyển giao về Thành ủy Vinh quản lý. Đối với các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn hoặc doanh nghiệp có địa bàn hoạt động trên nhiều huyện thì chuyển giao về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh quản lý; tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có quy mô nhỏ ở trên địa bàn của một huyện thì chuyển giao và trực thuộc huyện, thành, thị ủy đó quản lý (là cơ sở hay chi bộ trực thuộc cơ sở do ban thường vụ cấp ủy huyện xem xét, quyết định). Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy thì tiến hành sắp xếp tổ chức đảng tương ứng (tên gọi do cấp có thẩm quyền quyết định). Một số tổ chức đảng trực thuộc cấp huyện đang tiến hành sắp xếp về chuyên môn, bộ máy hoạt động theo khu vực thì chuyển giao tổ chức đảng theo ngành dọc quản lý.  Thực hiện đồng bộ giữa sắp xếp tổ chức cơ sở đảng và sắp xếp các đoàn thể để bảo đảm sự thống nhất trong công tác lãnh đạo đối với đoàn thể.

Trên cơ sở Đề án, ngày 06/9/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 3118 và  Quyết định số 3119-QĐ/TU chuyển giao 19 chi bộ Điện lực các huyện, thành thị ủy và 349 đảng viên về trực thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực Nghệ An (thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh); chuyển giao 21 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 626 đảng viên Chi cục Thuế các huyện, thành, thị ủy về trực thuộc Đảng ủy Cục Thuế tỉnh Nghệ An (thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh). Ngày 09/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có quyết định chuyển giao 04 tổ chức cơ sở đảng, gồm Chi bộ Cơ quan Thú y vùng III, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thủy lợi IV, Chi bộ Trung tâm Bảo vệ thực vật Khu IV, Chi bộ Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VI và 62 đảng viên từ trực thuộc Thành ủy Vinh về trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Chuyển giao Đảng bộ Công ty Thủy điện Bản Vẽ và 80 đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Nghệ An và 63 đảng viên từ trực thuộc Huyện ủy Quỳnh Lưu; chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Cửa Lò và 35 đảng viên từ trực thuộc Thị ủy Cửa Lò về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. Chuyển giao Đảng bộ Trường Đại học Y Vinh và 224 đảng viên; chuyển giao chi bộ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ từ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về trực thuộc Thành ủy Vinh quản lý.

Đại diện Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao tổ chức đảng và đảng viên.

Sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 48-HD/BTCTU, ngày 19/8/2019 về việc chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện và đảng ủy trực thuộc đã tiến hành rà soát hồ sơ đảng viên, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng. Các đơn vị tiếp nhận đã tiến hành tổ chức lễ chuyển giao, tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Thường trực huyện, thành, thị ủy, đảng ủy và ban tổ chức cấp ủy cùng cấp, thời gian hoàn thành vào tháng 10/2019.

Phạm Quang Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

 

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú


Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện

Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường