Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1

Tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

 

1.  Lãnh đạo Văn phòng:

Gồm Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng.

2.  Các đơn vị trực thuộc: 

1- Phòng Tổng hợp

2- Phòng Hành chính - Lưu trữ.

3- Phòng Tài chính

4- Phòng Cơ yếu - CNTT

5- Phòng Quản trị

-----

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy:

+ Chánh Văn phòng:

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

+ Phó Chánh Văn phòng Thường trực: Đồng chí Tôn Mạnh

 

+ Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn

 

+ Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Phan Thị Tuyết Hạnh

 

2- Các phòng:

- Phòng Tổng hợp: Trưởng phòng Đ/c Võ Minh Thế

- Phòng Hành chính - Lưu trữ: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Đắc Nam

- Phòng Tài chính: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Sỹ Giang

- Phòng Cơ yếu - CNTT: Trưởng phòng Đ/c Phan Văn Sơn

- Phòng Quản trị: Trưởng phòng Đ/c Phan Văn Thắng

3- Đảng bộ Văn phòng có 5 chi bộ gắn với 5 phòng chuyên môn

Bí thư Đảng bộ: Đ/c Phạm Trọng Hoàng - TUV, Chánh Văn phòng

4- Các tổ chức quần chúng trong Văn phòng gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An và Chi hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh.

Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng

 

Tin cùng chuyên mục

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy