Banner văn phòng tỉnh ủy sub-site-1
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Tổ chức bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

---

1.  Lãnh đạo Văn phòng:

Gồm Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng.

2.  Các đơn vị trực thuộc: 

1- Phòng Tổng hợp

2- Phòng Hành chính – Lưu trữ.

3- Phòng Tài chính

4- Phòng Cơ yếu – CNTT

5- Phòng Quản trị

-----

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy:

+ Chánh Văn phòng:

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

 

+ Phó Chánh Văn phòng Thường trực: Đồng chí Tôn Mạnh

+ Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Nguyễn Hồng Tuấn

+ Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Phan Thị Tuyết Hạnh

 

2- Các phòng:

- Phòng Tổng hợp: Trưởng phòng Đ/c Trần Văn Hiến

- Phòng Hành chính – Lưu trữ: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Đắc Nam

- Phòng Tài chính: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Sỹ Giang

- Phòng Cơ yếu – CNTT: Trưởng phòng Đ/c Phan Văn Sơn

- Phòng Quản trị: Trưởng phòng Đ/c Phan Văn Thắng

3- Đảng bộ Văn phòng có 5 chi bộ gắn với 5 phòng chuyên môn

Bí thư Đảng bộ: Đ/c Tôn Mạnh - Phó Chánh Văn phòng

4- Các tổ chức quần chúng trong Văn phòng gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An và Chi hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh.

- Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An: Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Hồng Tuấn - Phó Chánh Văn phòng

- Chi hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh: Chi hội trưởng: Đ/c Dư Đình Thọ

Tin cùng chuyên mục

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy