Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Tổ chức bộ máy Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An

 

1.  Lãnh đạo Ban:

Gồm 1 Trưởng Ban và 2 phó ban.

2.  Các đơn vị trực thuộc: 

1- Phòng Nghiệp vụ 1

2- Phòng Nghiệp vụ 2

3- Phòng Nghiệp vụ 3

---

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1- Lãnh đạo Ban:

+ Trưởng ban:

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy

 

+ Phó Trưởng Ban: Đồng chí Hồ Xuân Bảy 

 

+ Phó Trưởng Ban: Đồng chí Nguyễn Hoài An

 

2- Các phòng:

- Phòng Nghiệp vụ 1: Trưởng phòng Đ/c 

- Phòng Nghiệp vụ 2:  Trưởng phòng Đ/c Trần Công Hòa

- Phòng Nghiệp vụ 3:  Trưởng phòng Đ/c 

 

3- Chi bộ Ban trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh

 

4- Các tổ chức quần chúng trong Ban gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An và Chi hội CCB cơ sở Tỉnh ủy trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh.

 

Tin cùng chuyên mục

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy