Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Trong những năm qua các cấp uỷ đảng luôn xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng là một hình thức hoạt động có hiệu quả, một công cụ sắc bén để tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Chính vì tầm quan trọng đó Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới"; Sau 15 năm thực hiện công tác tuyên truyền miệng đã đạt được một số kết quả nổi bật sau:

Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền miệng được nâng lên, đã ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch... phù hợp với thực tế, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm thực hiện công tác tuyên truyền miệng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội. Trong triển khai Chỉ thị có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo, ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã nỗ lực phấn đấu làm cho công tác tuyên truyền miệng có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng nhiệm vụ công tác tư tưởng trước yêu cầu mới.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, củng cố hàng năm, trình độ, năng lực của báo cáo viên không ngừng được nâng lên. Câu lạc bộ thời sự được hình thành và hoạt động ở thành phố, thị xã và vùng trung tâm các huyện. Hội nghị báo cáo viên các cấp được thực hiện định kỳ hàng tháng có nền nếp để kịp thời phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự đáng quan tâm trong tỉnh, trong nước và thế giới. Việc truyền đạt thông tin đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện bằng các diễn đàn, các hình thức linh hoạt, phong phú tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ sở, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, ổn định tình hình tư tưởng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành và từng cơ sở...

Cấp ủy các cấp đã quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật theo hướng hiện đại nhằm bảo đảm cho hoạt động tuyên truyền miệng được thông suốt và hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp, việc chi trả phụ cấp trách nhiệm cho báo cáo viên các cấp thực hiện đúng quy định. Một số địa phương có cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt mức trợ cấp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên nên đã kịp thời đồng viên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên đã kịp thời cung cấp và định hướng thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, nhất là tuyên truyền về các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, của địa phương; phòng chống dịch Covid-9; tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo nghề cho lao động nông thôn, củng cố mạng lưới các trường dạy nghề; phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình; phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, xác định tuyên truyền miệng là nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo viên.

Ba là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng.

Bốn là, tiếp tục rà soát, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Năm là, tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, rà soát bổ sung chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền miệng

Sáu là, kết hợp tuyên truyền miệng với các hình thức tuyên truyền khác để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.

 

                                                                                              Ngô Công Mạnh 

                                                                             Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở


Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư


Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn

Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn


Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà

Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới

Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới