Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ở Nghệ An

Trong những năm qua, viêc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay.

Vận dụng sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, đã đem lại kết quả quan trọng, góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 64-HD/BTGTW, ngày 10/5/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động ban hành văn bản để triển khai thực hiện và tổ chức quán triệt, phổ biến và tuyên truyền trong đảng, đoàn thể cán bộ, đảng viên. Thông qua việc triển khai học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 23-CT/TW, cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, sự cần thiết về nâng cao trình độ lý luận chính trị và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng ý thức đạo đức, bản lĩnh chính trị, phong cách làm việc khoa học hiệu quả trong thực tiễn công tác. Tuyên truyền trong nhân dân về kết quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tạo sức lan toả và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng trên địa tỉnh tập trung đổi mới về nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, áp dụng công nghệ thông tin, góp phần tạo sự hấp dẫn, hứng thú tìm tòi, nghiên cứu đối với người học. Trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên điều chỉnh các nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn, chủ động bổ sung, cập nhật các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào bài giảng, bài tuyên truyền. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn ở Trường chính trị tỉnh và Trung tâm chính trị các huyện, thành, thị để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, đồng thời để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng.

Công tác tuyên truyền về giá trị, những nội dung cơ bản, cốt lõi và những nội dung được Đảng ta vận dụng phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được chú trọng. Học sinh, sinh viên đã được học tập đầy đủ các môn học lý luận chính trị, được cung cấp những nội dung cơ bản, tương đối có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Nghệ An đạt được nhiều kết quả. Các nội dung chuyên đề, đề án về học tập và làm theo Bác hàng năm được cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; nhiều chương trình, phong trào, mô hình, điển hình về học tập và làm theo được xây dựng, nhân rộng và có hiệu quả.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các đề án, đề tài được thực hiện đã làm sâu sắc hơn nhận thức về lý luận của đội ngũ lãnh đạo các cấp, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đúng định hướng của Đảng, giải quyết hiệu quả những vấn đề cấp thiết đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Bên cạnh đó, nhiều hội thảo khoa học cũng được tổ chức thực hiện, thông qua đó, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đã được làm sáng tỏ.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo. Trường Chính trị tỉnh lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong các bài giảng ở các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, trong đó có nhiều bài viết phản ảnh được kết quả đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức trên lĩnh vực lý luận chính trị. Các huyện, thành, thị, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội. Qua đó, kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới cần tập trung tiếp tục tổ chức quán triệt  và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phù hợp với từng đối tượng. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ theo hướng tăng cường hàm lượng lý luận; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị bằng chương trình, kế hoạch cụ thể. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên lý luận, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đủ về số lượng và chất lượng, nâng cao khả năng truyền đạt, nắm bắt và định hướng dư luận.

Ái Vân 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển

Thành phố Vinh: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023


Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh

Nghệ An: Quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh


Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu

Thành phố Vinh với việc xây dựng thành phố học tập toàn cầu


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An

Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tại Nghệ An


Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Nghệ An - xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới


Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghệ An - phát triển nền y học cổ truyền phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân


Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Tương Dương: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo


Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An

Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, từng bước nâng cao chất lượng góp phần khẳng định sản phẩm OCOP Nghệ An


Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Nam Đàn đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu


Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam

Sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam