Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

THÔNG BÁO tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2021

TỈNH ỦY NGHỆ AN

BAN TỔ CHỨC

*

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Nghệ An, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

Số 48 -TB/BTCTU

 

 

THÔNG BÁO

tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021

-----

 

        Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU, ngày 09/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Cơ quan thường trực Hội đồng thi nâng ngạch thông báo tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2021 như sau:

1. Tài liệu ôn tập môn thi trắc nghiệm kiến thức chung

Có bộ ngân hàng câu hỏi kèm theo (đã đăng tải trên Cổng thông điện tử Đảng bộ tỉnh Nghệ An, địa chỉ truy cập: nghean.dcs.vn).

2. Tài liệu ôn tập môn thi trắc nghiệm Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

Trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (đã đăng tải trên Cổng thông điện tử Đảng bộ tỉnh).

3. Tài liệu ôn tập môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành

- Gồm 6 chuyên đề tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch trong các cơ quan Đảng, đoàn thể (đã đăng tải trên Cổng thông điện tử Đảng bộ tỉnh).

- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay". Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

- Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII): về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII): Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII): Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.

- Những vấn đề thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...

4. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức thi

Dự kiến tổ chức kỳ thi vào tháng 12/2021, địa điểm thi tại Trường Đại học Vinh (Lịch thi chính thức sẽ có thông báo sau).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị thông báo cho công chức dự thi biết, thực hiện.

Nơi nhận:   

- Đơn vị có công chức dự thi,

- Lãnh đạo Ban,

- Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh (đăng tải),

- Lưu.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

Hồ Đăng Tài

 

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải giữ ngạch chuyên viên chính trở lên

Cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải giữ ngạch chuyên viên chính trở lên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023


Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023


Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"