Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

Tăng cường kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết số 12- NQ/TU ngày 21/12/2007

Năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể là: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo kế hoạch và yêu cầu thực tiễn;

Năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả quan trọng, cụ thể là: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo kế hoạch và yêu cầu thực tiễn; cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và ban hành hệ thống các văn bản về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng nói riêng khá đồng bộ, giúp cho các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật; thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) và Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy đã góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ngày càng được nâng lên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ được quan tâm. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát được cấp uỷ các quan tâm, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đ/c Lê Hồng Vinh - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy tặng quà tại Anh Sơn

 

Năm 2017, Cấp uỷ các cấp kiểm tra 1.980 lượt tổ chức đảng, 3.890 lượt đảng viên (có 2.655 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). So với năm 2016, tăng 10 % tổ chức, tăng 18% đảng viên. Kết luận 88 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt trong đó có 54 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm; 176 đảng viên thực hiện chưa tốt, trong đó 94 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; Phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 500 tổ chức và 797 đảng viên (so với năm 2016, tăng 5% tổ chức và giảm 5% đảng viên). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra được 7 đảng viên, qua kiểm tra đã làm rõ các sai phạm của các cá nhân có liên quan, quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên, đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền với hình thức cảnh cáo 2 đảng viên, khiển trách 1 đảng viên. UBKT cấp dưới kiểm tra 500 tổ chức đảng và 790 đảng viên; kết luận có 336 tổ chức đảng (67%) và 601 đảng viên (76%)  vi phạm; Phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng (chiếm 1,2% số tổ chức vi phạm), và 117 đảng viên (chiếm 35% số đảng viên vi phạm).

Việc thi hành kỷ luật của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, đảm bảo tính răn đe, giáo dục và nhận được sự đồng tình cao trong tổ chức đảng, đảng viên và trong dư luận, nhất là sau thi hành kỷ luật hạn chế mức thấp nhất việc phát sinh các khiếu nại kỷ luật đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát trong năm vừa qua vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy ở cơ sở chưa coi trọng đúng mức công tác kiểm tra, giám sát. Việc phát hiện tổ chức kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, là cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý còn hạn chế. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa tập trung kiểm tra, giám sát ở các nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm như: quản lý và sử dụng đất đai, ngân sách, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ. Một số ban và văn phòng cấp ủy chưa chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, của người đứng đầu cấp ủy một số địa phương, đơn vị chưa kịp thời, tính chủ động chưa cao; hiệu quả giám sát chuyên đề chưa cao. Hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật có mặt còn hạn chế, nhất là trong trao đổi, cung cấp thông tin dấu hiệu vi phạm; chia sẻ các kết luận thanh tra, kiểm toán, giám sát của HĐND, MTTQ và các đoàn thể … phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Năm 2018 là năm có tính chất bản lề của nhiệm kỳ 2015-2020, là năm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ Đại hội, công tác kiểm tra, giám sát cần phát huy vai trò, góp phần tích cực trong việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp ủy, địa phương, đơn vị, trong đó:

- Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm và triệt để, tập trung vào những vị trí quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa giám sát gián tiếp và giám sát trực tiếp, giám sát thường xuyên với giám sát chuyên đề; nắm bắt thông tin, phát hiện vấn đề ngay từ khi mới manh nha; tăng cường phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Chú trọng phát hiện những nhân tố tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng để nhân rộng, lấy tích cực lấn át tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

- Thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra năm 2018, gắn với thực hiện có hiệu quả các kết luận sau kiểm tra. Kịp thời sơ, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát theo định kỳ và sơ, tổng kết theo kế hoạch của tổ chức đảng cấp trên để đánh giá đúng thực trạng, bổ sung nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao hơn.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đáp ứng yêu cầu về số lượng, bảo đảm chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng công tác tuyển chọn, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật để xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới.

- Tiếp tục quan tâm đúng mức về phương tiện, điều kiện làm việc cho ngành kiểm tra Đảng. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Thực hiện có hiệu quả Đề án triển khai hệ thống phần mềm đặc thù chuyên ngành Kiểm tra Đảng.

Tin cùng chuyên mục

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên


THÔNG CÁO BÁO CHÍ kỳ họp Quý IV/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kỳ họp Quý IV/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủyỦy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối nămThông cáo báo chí Kỳ họp thứ sáu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ sáu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIIIHội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Kiểm tra Đảng quý I năm 2021


Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng