Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tăng cường công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020

Ngày 13/2/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 67-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông trong tỉnh tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 của cả nước, của tỉnh, của địa phương, đơn vị; tiếp tục tuyên truyền nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; công tác đấu tranh chống tham nhũng, đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế -xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cả nước trong năm 2020 thể hiện trong Kết luận 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Hội nghị Trung ương 11 khóa XII, Nghị quyết 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội, được cụ thể hóa thành 10 giải pháp trong Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An và HĐND các cấp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tuyên truyền các chủ trương, chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, an toàn xã hội; đặc biệt phản ánh, cảnh báo về nạn mê tín dị đoan, tín dụng đen, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và công tác ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19) gây ra để bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Tuyên truyền chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; các chương trình, đề án, dự án kinh tế - xã hội; các hoạt động xúc tiến đầu tư, đối ngoại trên địa bàn tỉnh... đặc biệt là tuyên truyền giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội đúng tiến độ. Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là công tác chuẩn bị đại hội thi đua yêu nước cấp cấp, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 – 2020; phát hiện, cổ vũ, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bối cảnh quốc tế, khu vực, thế và lực của đất nước, của tỉnh để chủ động tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đạt được các mục tiêu năm 2020 và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân trong tham gia ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là về chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong chặng đường tới.

Sỹ Thành   

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục


Tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện cho Báo chí Cách mạng phát triển

Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện cho Báo chí Cách mạng phát triển


Tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tuyên truyền bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Nghệ An – với giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2018-2020

Nghệ An – với giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2018-2020


Hồ Chí Minh - Biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam

Hồ Chí Minh - Biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam


Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới

Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới


Đóng góp của nhân dân Nghệ An trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đóng góp của nhân dân Nghệ An trong chiến dịch Điện Biên Phủ


Chiến dịch Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Chiến dịch Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu


Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


Chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chiến công oanh liệt của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước


Ngành tuyên giáo với đại thắng lịch sử Mùa Xuân 30/4/1975

Ngành tuyên giáo với đại thắng lịch sử Mùa Xuân 30/4/1975


Chiến thắng 30/4 - Động lực, niềm tin xây dựng và bảo vệ đất nước

Chiến thắng 30/4 - Động lực, niềm tin xây dựng và bảo vệ đất nước


Nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam, Ngày Quốc tế lao động và Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ

Nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm Ngày giải phóng Miền Nam, Ngày Quốc tế lao động và Ngày Chiến thắng Điện Biên phủ