Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Chiều ngày 29/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Những kết quả đạt được

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã quan tâm việc triển khai, quán triệt các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, do đó nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ được quan tâm, chú trọng hơn cả về nội dung, hình thức và thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19; duy trì và tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, thực tiễn đa dạng hơn; nội dung sinh hoạt cơ bản đã thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ đã được quan tâm, chú trọng hơn. Cấp ủy các cấp đã phân công cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ. Công tác phát triển đảng viên ở vùng đặc thù được quan tâm. Đội ngũ chi ủy, bí thư chi bộ được kiện toàn, củng cố, chất lượng từng bước được nâng lên; tỷ lệ đảng viên là xóm trưởng tăng cả số lượng và chất lượng (chiếm 82,19%-vượt chỉ tiêu 2,19%); mô hình bí thư đồng thời là xóm trưởng có chuyển biến tích cực (tăng 4,3%). Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” bước đầu đạt được một số kết quả. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bỏ phiếu biểu quyết khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU.

 Một số tồn tại, hạn chế

Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa chu đáo; một số đồng chí chủ trì hội nghị điều hành sinh hoạt chưa tốt, chưa đúng trọng tâm, năng lực điều hành của một số đồng chí chủ trì còn yếu. Sau khi ra nghị quyết, một số chi bộ chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Một số chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đảng viên. Một số nơi chưa thực sự quan tâm chỉ đạo nội dung sinh hoạt chuyên đề. Tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, việc phát huy dân chủ ở một số chi bộ còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cấp trên đối việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chưa được quan tâm, chú trọng. Công tác quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa ở trong nước, ở nước ngoài và đảng viên nghỉ chờ hưu, hưu trí; có hiện tượng đảng viên nghỉ hưu về không chuyển sinh hoạt đảng hoặc bỏ sinh hoạt,...Đảng viên ở nông thôn tuổi đời cao, công tác phát triển đảng hàng năm chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Bài học kinh nghiệm rút ra qua 5 năm thực hiện Chỉ thị

- Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của TCCSĐ và của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

- Các chi bộ trong tất cả các loại hình TCCSĐ đảng phải thực hiện  nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Làm tốt công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt, tổ chức sinh hoạt đúng chương trình, điều hành sinh hoạt linh hoạt và hiệu quả. Trong sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ.

- Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Cấp ủy viên cấp trên tham dự sinh hoạt và hướng dẫn, lắng nghe, trao đổi, định hướng đầy đủ, đúng quy định thì chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ được nâng lên rõ rệt từ khâu chuẩn bị, ý thức đảng viên và cả nội dung sinh hoạt. Tăng cường hơn nữa việc tham dự sinh hoạt chi bộ định kỳ của cấp ủy viên cấp trên.

- Chú trọng thường xuyên công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp về sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt theo Quy định số 08-QĐ/TU. Định kỳ có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình về cách làm hay và hiệu quả; đưa nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại hằng năm.

                                                                                                        Vũ Hồng Hào 

                                                         Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới năm 2023


Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành chủ trương về kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở Đảng năm 2023


Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022

Kê khai Phiếu bổ sung lý lịch cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022