Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng

QUYẾT ĐỊNH

ban hành quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ  và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng

______

 

- Căn cứ Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng;

- Căn cứ Quy định 2681-QĐ/TU ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 2277/QĐ-UBND, ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành Đề án cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng (có Phụ lục số 01, 02 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 378-QĐ/BTCTU, ngày 08/6/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tải và xem chi tiết tại đây:

Quyết định ban hành

Phục lục số 01

Phụ lục số 02

Tin cùng chuyên mục
QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ


Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”


Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng


Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng


Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo lần 4 góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Tiếp tục lấy ý kiến dự thảo lần 4 góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy định số 126-QĐ/TW về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng


Một số điểm mới về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Một số điểm mới về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng


Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ban Tổ chức Trung ương lấy ý kiến góp ý về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm khu vực miền Bắc

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm khu vực miền Bắc