Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 01/3/2022, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 398-QĐ/BTCTU về quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng

 

 

QUYẾT ĐỊNH

ban hành quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng

-----

 

- Căn cứ Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng;

- Căn cứ Quy định 2681-QĐ/TU, ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Căn cứ Quyết định số 5158/QĐ-UBND, ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030;

- Xét đề nghị của Phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng (có Phụ lục số 01, 02 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 32-QĐ/BTCTU, ngày 08/02/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành quy trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ và thủ tục hành chính liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


 

Tải và xem chi tiết tại đây:

Quyết định ban hành

Phục lục số 01

Phụ lục số 02

Tin cùng chuyên mục


Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Phát huy truyền thống, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện


Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022


Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ

QUY ĐỊNH đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ


Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”

Hội thảo khoa học trực tuyến về “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay”