Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Quỳ Châu: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp bằng những việc làm cụ thể

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, với phương châm "đoàn kết, sáng tạo, đổi mới" huyện Quỳ Châu đã bằng những việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội đề ra đặc biệt là trên lĩnh vực nội chính và PCTN.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đảng các cấp được cấp uỷ, chính quyền huyện Quỳ Châu thể hiện rõ nét ngay ở tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành 34 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, gồm: 3 Nghị quyết, 10 chỉ thị, 5 chương trình, 3 quyết định, 1 phương án và 10 kế hoạch . Đồng thời tổ chức quán triệt lồng ghép trong các hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện;  chỉ đạo các ngành khối nội chính, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt lồng ghép trong các hội nghị học tập chỉ thị, nghị quyết, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân. Chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm, trong đó lồng ghép quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng đến quần chúng nhân dân được 367 cuộc với 56.872 lượt người tham gia. Trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 29/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/8/2016 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng....

Cùng với chỉ đạo, triển khai phổ biến, quán triệt, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ngành thực hiện công tác nội chính luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện, trong đó tập trung vào chỉ đạo giải quyết các vụ việc, vụ án.

 

Giao ban khối nội chính huyện Quỳ Châu

Từ tháng 8/2015 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành 1 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; 2 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Chỉ đạo các ngành phối hợp giải quyết dứt điểm 2/2 vụ việc kéo dài nhiều năm. Các biện pháp phòng ngừa đối với hành vi xâm phạm an ninh quốc gia cũng được cấp ủy, chính quyền ở Quỳ Châu tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ. Vì vậy đã chủ độngđấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, không để tình huống bất ngờ xảy ra.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo: Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 2 quyết định, 3 kế hoạch; chỉ đạo UBND huyện ban hành 5 quyết định, 3 kế hoạch, 4 công văn hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện 2 cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tại các Chi bộ trực thuộc.

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập đều được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện đầy đủ và nghiêm túc,đúng quy định

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ; Quyết định số 75/2010/NĐ-UBND ngày 6/9/2010 của UBND tỉnh Nghệ An, nhằm phòng ngừa tham nhũng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quỳ Châu đã luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cho 119 cán bộ, tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên một số lĩnh vực (Tài nguyên & môi trường, Tư pháp, Tài chính - kế hoạch, LĐ-TBXH, kinh tế - hạ tầng). Vì vậy đã có 12/12 xã, thị có Trung tâm giao dịch “Một cửa” hoạt động có hiệu quả, góp phần cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân trong các lĩnh vực.

Có thể nói bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết, huyện Quỳ Châu đang từng bước thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần xây dựng Quỳ Châu trở thành một ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế- xã hội phát triển của vùng miền núi Tây Bắc Nghệ An./.

 

                                                Lê Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 12 năm 2019

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 12 năm 2019


Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019


Thường trực Tỉnh ủy giao ban Khối Nội chính tháng 12

Thường trực Tỉnh ủy giao ban Khối Nội chính tháng 12


Năm 2019:  Nghệ An  tăng cường các cuộc  thanh tra và xử lý các hành vi  tham nhũng

Năm 2019: Nghệ An tăng cường các cuộc thanh tra và xử lý các hành vi tham nhũng


Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Những kết quả về công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 ở Thị xã Thái Hòa

Những kết quả về công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 ở Thị xã Thái Hòa


Quý 2/2018: Ban Nội chính tập trung triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm

Quý 2/2018: Ban Nội chính tập trung triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm


Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án

Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án


Tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng


Thị xã Thái Hòa với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Thị xã Thái Hòa với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai


Công tác cải cách tư pháp năm 2018 ở huyện Quỳ Châu

Công tác cải cách tư pháp năm 2018 ở huyện Quỳ Châu


Ban Nội chính Tỉnh ủy- Những kết quả nổi bật năm 2018

Ban Nội chính Tỉnh ủy- Những kết quả nổi bật năm 2018