Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, báo chí có vai trò quan trọng trên những khía cạnh chủ yếu sau:

Báo chí góp phần tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa những giá trị, tính khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo quần chúng nhân dân, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chích sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thuận, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Luôn thông tin trung thực, đầy đủ kịp thời về tình hình của tỉnh, của đất nước và thế giới, các sự kiện chính trị, những thành quả trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt để góp phần phòng, chống "diễn biến hòa bình", thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Đồng thời, phản ánh, nhận diện chính xác, cụ thể những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Báo chí thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, phản biện, lan tỏa và phát triển quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề trong đời sống xã hội; truyền bá hệ giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc; báo chí là cầu nối giữa Đảng với dân, phản ánh hơi thở của cuộc sống, chuyển tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đến cấp ủy, chính quyền để kịp thời tháo gỡ, giải quyết, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tránh để kẻ thù lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá.

Bên cạnh đó, báo chí cũng góp phần hướng dẫn cán bộ, đảng viên, các lực lượng chức năng và nhân dân nhận thức đúng đắn, tổ chức thực hiện và có biện pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả trước các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, phản ánh và làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự đồng thuận, hình thành dư luận xã hội lành mạnh, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nhất trí về tư tưởng, chính trị và nền tảng văn hóa tinh thần trong nhân dân, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, báo chí góp phần phát hiện, nêu gương, nhân rộng người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cách làm, mô hình hay hiệu quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội với chủ trương "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lấy thông tin tích cực dẹp thông tin tiêu cực. Báo chí là công cụ quan trọng và tiên phong trong phòng, chống tiêu cực, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; trực tiếp đấu tranh ngăn chặn, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, tự do ngôn luận để xuyên tạc, vu cáo nhằm tạo cơ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, phủ định những thành quả của cách mạng, của sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ các đồng chĩnh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

 Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh Nghệ An có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, khi có vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra, các cơ quan báo chí luôn bảo đảm dòng chảy thông tin chính thống kịp thời đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội, đấu tranh bác bỏ thông tin xuyên tạc, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, Báo Nghệ An ngày càng đổi mới về nội dung về hình thức để phù hợp với nhu cầu đọc, nghe, xem của độc giả, ngay sau khi các bài báo đăng tải trên báo điện tử, đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang Fanpage của Báo Nghệ An quản lý và nhiều trang facebook của cán bộ, đảng viên để đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh đón nhận thông tin chính thống sớm nhất. Đến nay, Báo Nghệ An điện tử có hàng trăm bài viết. Còn trên báo in, chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" được duy trì hàng tuần trở thành tài liệu quan trọng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi, nắm bắt thông tin.

Có thể khẳng định rằng, trong thời đại công nghệ thông tin 4.0, internet, mạng xã hội phát triển như vũ bão như hiện nay với đầy rẫy thông tin đa chiều, tốt xấu, thật giả lẫn lộn, đan xen, thì vai trò của báo chí vẫn ngày càng khẳng định trong việc bảo đảm dòng chảy của thông tin chính thống, đặc biệt có vai trò định hướng dư luận, nâng cao dân trí, phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

 

Sỹ Thành 

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng


Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số

Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết

Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết


Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở

Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở


Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng