Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII nêu rõ "bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó cơ quan báo chí các cấp là nòng cốt; là công việc tự giáo, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu".

Như vậy, chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một lực lượng tổng hợp, thống nhất, bao gồm:

Cấp ủy các cấp, các ban đảng, từng cán bộ, đảng viên là chủ thể nòng cốt. Các cấp ủy đảng có vai trò chỉ đạo, định hướng và tổ chức triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Tuyên giáo các cấp giữ vai trò chủ trì tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện cùng với các ban đảng, các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan truyền thông, báo chí... để tạo "hạt nhân" vững chắc trong việc chỉ đạo, định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống, theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật An ninh mạng.

Bên cạnh đó, các tổ chức trong hệ hệ thống chính trị, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp là chủ thể tích cực phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thúc đẩy lực lượng xung kích, vận động hội viên chủ động tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong đó, phát huy vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên, Hội sinh viên... huy động đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia vào lực lượng xung kích để tuyên truyền, lan tỏa nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị, thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc rút các kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học bảo vệ tính đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như đấu tranh bác bỏ những thông tin xấu độc trên mặt trận tư tưởng, lý luận, thiếu căn cứ khoa học, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời ngăn chặn những cuộc tấn công ý thức hệ thông qua không gian mạng của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, đội ngũ phóng viên, nhà báo của các cơ quan báo, đài, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đóng vai trò bảo đảm dòng chảy chủ đạo của thông tin chính thống, cung cấp kịp thời, thường xuyên cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là khi có vụ việc nóng, phức tạp, nhạy cảm xảy ra, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tạo thế trận lòng dân vững chắc và "sức đề kháng" mạnh mẽ đấu tranh, bác bỏ những thông tin xuyên tạc, kích động, hướng lái dư luận của các thế lực thù địch. Đội ngũ này cũng là chủ thể tuyên truyền rộng rãi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa nhanh chóng, kịp thời những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và các địa phương, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù nhằm cảnh báo cho người dân, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.

Các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không hoạt động đơn lẻ mà thống nhất với nhau, phối hợp bài bản theo sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy Đảng các cấp với nội dung, phương thức nhất quán đó là kết hợp giữa "xây" và "chống", trong đó "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tạo nên một hệ thống linh hoạt, thống nhất và có chiều sâu, hiệu quả trong việc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng


Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số

Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số


Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết

Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết


Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở

Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở


Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng