Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2021 ở Nghệ An

Sáu tháng đầu năm 2021, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Nghệ An đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng( PCTN), đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Các biện pháp PCTN đã được thực hiện một cách đồng bộ, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý sau thanh tra đã được quan tâm thực hiện. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện nghiêm túc đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc với Thanh tra tỉnh

Để công tác PCTN đạt hiệu quả, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường công tác chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương quán triệt thực hiện Luật PCTN năm 2018; các Chỉ thị, Nghị quyết, Nghị định, Kết luận cuả Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác PCTN. UBND tỉnh cũng đã ban hành 02 kế hoạch, 05 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác PCTN. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/UBND ngày 14/1/2021 về thực hiện đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021” gắn với thực hiện cải cách hành chính và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó,  UBND tỉnh cũng đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đó là: công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; kê khai minh bạch tài sản thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác; thực hiện trả lương qua tài khoản; tăng cường cải cách hành chính; áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tham nhũng...Chính vậy 06 tháng đầu năm 2021, đã có 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ban hành, sửa đổi các quy định về định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản công; 123 lượt cán bộ công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác; toàn tỉnh có 1.670/2.691 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trả lương qua tài khoản; 121 thủ tục hành chính được cắt giảm; 23/23 đơn vị cấp sở, 21/21 UBND cấp huyện; 460/460 UBND cấp xã kết nối liên thông phần mềm VNPT- Ioffice....

Phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

Bên cạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 06 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiểm soát thu chi ngân sách và phát hiện xử lý tham nhũng. Trong đó, qua công tác thanh tra (361 cuộc bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành), 06 tháng đầu năm đã phát hiện tổng giá trị sai phạm 30,088 tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 20,096 tỷ đồng và xử lý khác 9,992 tỷ đồng; phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 327m2 đất. Kết quả đã thu hồi 7,717 tỷ đồng và 327m2 đất, đã xử lý khác 9,992 tỷ đồng.

Về công tác kiểm soát thu chi ngân sách, 06 tháng qua, ngành thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 538 doanh nghiệp, trong đó 468 doanh nghiệp có vi phạm; tổng số truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là 49,33 tỷ đồng. Ngành tài chính hoàn thành thẩm định, phê duyệt quyết toán 733 dự án, tổng chi phí đầu tư hoàn thành đề nghị quyết toán 2.149,67 tỷ đồng; chi phí đầu tư giảm sau thẩm định 37,12 tỷ đồng.

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử: trong kỳ cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 04 vụ/ 12 bị can; Viện Kiểm sát 02 cấp đã thụ lý giải quyết 01 vụ/3 bị can; tòa án nhân dân các cấp thụ lý xét xử 02 vụ/ 7 bị cáo. Qua công tác điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện đã gây thiệt hại hơn 2,955 tỷ đồng và 10.850m2 đất trong đó đã thu hồi 1,898 tỷ đồng.

Trong kỳ toàn ngành thanh tra đã thực hiện 45 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 54 đơn vị. Qua thanh tra kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 14 tổ chức và 104 cá nhân có sai phạm.

Cũng trong 06 tháng đầu năm, tỉnh Nghệ An đã phát huy có hiệu quả vai trò trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN. Trong đó UBMTTQVN tỉnh thường xuyên quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại của công dân, Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng có vai trò giám sát cán bộ công chức, thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, giám sát các chương trình, dự án, việc quản lý đất đai, việc thực hiện các chế độ, chính sách...

Phát huy những kết quả nêu trên, 06 tháng cuối năm 2021, tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác PCTN, thực hiện đồng bộ và quyết liệt các biện pháp PCTN và hiệu quả của các ngành tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Mặc khác tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ để ngăn chặn các hành vi sai phạm trong hoạt động của cán bộ, công chức; tăng cường thanh tra công vụ để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị giải quyết tốt hơn các nhiệm vụ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; kịp thời xử lý các thông tin tố cáo về tham nhũng, thực hiện tốt trách nhiệm trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.../.

                                                Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư năm 2021


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021


Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án

Huyện ủy Tương Dương ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2021


Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Hưng Nguyên ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp


Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021

Tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính Đảng 2021


Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác nội chính tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021 của tỉnh Nghệ An


Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Nghệ An năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021


Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9

Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 9


Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũng

Thị xã Thái Hòa tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác phòng chống tham nhũngHội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021


Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An

Kết qủa sau 05 năm thực hiện công tác phòng chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước ở Nghệ An


Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”

Ban Nội chính Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn”