Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thực hiện chương trình công tác đã đề ra và các công việc đột xuất, tháng 7/2022, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo Ban và tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức nên công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư của Ban Nội chính đã đạt được những kết quả nổi bật:

Trong công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy chế làm việc; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo và Thông báo kết luận tại phiên họp. Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xây dựng Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Ban còn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tham mưu xây dựng kế hoạch và tài liệu phục vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc. Đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo tháng 7/2022; tổng hợp kết quả xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều lần, đơn, thư quá hạn nhưng chưa có kết quả giải quyết. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban khối nội chính tháng 6/2021.

 Về công tác nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra: Trong tháng 7/2022, ban Nội chính đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý tốt các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng tại huyện Hưng Nguyên và Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại huyện Quế Phong.  Ban hành công văn gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn về việc báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 50–CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Nghiên cứu đề xuất các vụ việc, vụ án đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban hành công văn gửi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc cung cấp, xử lý nguồn tin. Ban hành các công văn gửi Thường trực Huyện ủy Yên Thành đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ vụ việc vi phạm quản lý đất đai tại xã Mỹ Thành, gửi Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc về việc xử lý vụ việc theo thông tin báo chí phản ánh...

Lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ngành Nội chính Đảng tại tỉnh Bình Định

Về công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư: Trong tháng 7/2022 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp, hướng dẫn, giải thích cho 24 lượt công dân đến đăng ký phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trên cơ sở nội dung các vụ việc, vụ án, kiến nghị, phản ánh của công dân, tham mưu danh sách công dân đăng ký, chuẩn bị nội dung cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 07/2022. Tiếp nhận: 112 đơn, thư. Đã chuyển 7 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết (trong đó: đã có kết quả giải quyết 5 đơn; đang được chỉ đạo giải quyết 2 đơn); hướng dẫn, trả lời công dân 24 đơn; xếp lưu 81 đơn theo quy định.

Cũng trong tháng 07/2022, Ban Nội chính đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quyết định về công tác cán bộ cho 12 đồng chí thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cho ý kiến, xem xét, quyết định; Góp ý một số văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cho ý kiến, thẩm định một số văn bản thuộc thẩm quyền các ngành, địa phương ban hành; Tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác ngành Nội chính Đảng do Ban Nội chính Trung ương tổ chức năm 2022 tại tỉnh Bình Định; Cử cán bộ tham gia diễn tập A2 cấp tỉnh do Công an tỉnh tổ chức; Phối hợp Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng Chuyên trang nội chính- PCTN, tiêu cực quý III/2022...

    Phát huy những kết quả đã đạt được, trong tháng 8/2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra 18 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tiếp tục triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động rà soát, nắm tình hình tham mưu báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Phối hợp với các ngành trong khối nội chính chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và của Ban Nội chính Tỉnh ủy. Triển khai có hiệu quả các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của ban về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; trách nhiệm của tổ chức Đảng và Nhà nước về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý phản ánh kiến nghị của công dân. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tập huấn chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc. Xây dựng Nghị quyết về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới theo thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực./.

                                                          Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022