Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Những kết quả nổi bật trong công tác cán bộ của Huyện ủy Tân Kỳ

Đảng bộ huyện Tân Kỳ có 57 tổ chức cơ sở đảng, gồm 33 đảng bộ, 24 chi bộ trực thuộc với 6.729 đảng viên. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cấp huyện có 181 người, công chức cấp xã có 495 người.

Sau Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được kiện toàn đầy đủ, cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn. Tuy vậy, việc triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng gặp những khó khăn như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã sau đại hội Đảng bộ cơ sở, dẫn đến việc bố trí, sắp xếp đối với những phó chủ tịch dôi dư theo quy định gặp khó khăn; việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không tái cử sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 chưa kịp thời; việc thực hiện chính sách nghỉ hưu theo Nghị định 108 cho cán bộ, công chức kéo dài, mất nhiều thời gian, đã ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế.

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác cán bộ,  Huyện ủy Tân Kỳ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, kết luận, quy định và hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ; chỉ đạo, thực hiện các quy trình công tác cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền quyết định; công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên, cơ bản đảm bảo phương châm “động” và “mở”, cán bộ được quy hoạch các chức danh nhìn chung đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định (quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch BTV Huyện ủy số lượng 21 đồng chí bằng 1,9 lần so với số lượng Ban Thường vụ đương nhiệm, quy hoạch Ban Chấp hành có số lượng 66 đồng chí bằng 1,78 lần số lượng BCH đương nhiệm); công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện bám vào quy hoạch và nhu cầu thực tế của địa phương; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, dân chủ, công khai gắn với quy hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ (số cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 138 đồng chí, bổ nhiệm 35, bổ nhiệm lại 99 đồng chí; cấp ủy huyện đã giới thiệu 38 đồng chí cán bộ cho Hội đồng nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện bầu giữ các chức vụ trong chính quyền và các đoàn thể cấp huyện). Các nội dung về công tác cán bộ sau khi có chủ trương của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời và đảm bảo quy định. Nhờ vậy, công tác cán bộ từng bước đi vào nền nếp, đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, đã tạo được sự đoàn kết, thống đồng thuận trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ của Tân Kỳ cũng còn những hạn chế như: Số lượng cán bộ trẻ được quy hoạch chưa đảm bảo tỷ lệ; cử cán bộ cơ sở đào tạo các ngành không cân đối nên có khó khăn khi bố trí công tác;  luân chuyển cán bộ chưa được nhiều, nhất là luân chuyển cán bộ giữa khối các ban đảng, đoàn thể chính trị - xã hội với khối chính quyền, luân chuyển cán bộ huyện về xã; đánh giá, nhận xét cán bộ hằng năm có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng nể nang, chưa thực chất.

Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ trao quyết định bổ nhiệm trưởng Ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung BDCT Huyện cho đồng chí Lê Thanh Hải

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ đã quan tâm xây dựng một số giải pháp để thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì trong việc bố trí, sử dụng cán bộ; đánh giá đúng cán bộ và quản lý tốt đội ngũ cán bộ đã được quy hoạch; định kỳ hằng năm thông qua đánh giá cán bộ, cấp ủy rà soát, để bổ sung những cán bộ trẻ đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung vào quy hoạch và kịp thời bố trí, thay thế những cán bộ yếu năng lực, thiếu trách nhiệm trong công tác và đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, đào tạo phải gắn với quy hoạch và bố trí, sử dụng; tăng cường công tác luân chuyển cán bộ trẻ từ huyện về xã và luân chuyển cán bộ giữa các ban đảng với các đoàn thể và các phòng thuộc UBND huyện để đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ.

Tin cùng chuyên mục


Không phân biệt loại hình đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị khi bố trí nhân sự cấp ủy

Không phân biệt loại hình đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị khi bố trí nhân sự cấp ủy


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Công văn số 5469-CV/TU về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Công văn số 5469-CV/TU về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện


Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Bộ Chính trị ban hành Quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị ban hành Quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền