Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp tích cực với các cơ quan trong khối và sự nỗ lực, cố gắng đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, công chức, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương và thực hiện các chương trình đề ra, trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Nội chính đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2022; nắm tình hình kết quả công tác nội chính, đôn đốc tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án của Thường trực Tỉnh ủy giao.

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại điểm cầu Nghệ An

Nổi bật, trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy góp ý các văn bản liên quan đến đề án “Thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” và tham mưu Quyết định thành lập, Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;  Báo cáo về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ phiên họp thứ 21 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo Kết luận số 12-TB/BCĐTW, ngày 24/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; Báo cáo chuyên đề theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐĐA, ngày 05/4/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”. Ngoài ra, Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy Công văn tăng cường chỉ đạo các vụ án, vụ việc sai phạm trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu tại Công văn số 2200-CV/BNCTW, ngày 24/5/2022 của Ban Nội chính Trung ương; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại điểm cầu Nghệ An và các huyện, thành, thị ủy; Tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ và báo các tiến độ, kết quả giải quyết các vụ việc tiếp dân 06 tháng đầu năm 2022....

Về công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 03 đoàn kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tại 03 đơn vị và tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 07 vụ việc, vụ án về tham nhũng, tiêu cực; đưa 06 vụ việc  vào  diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo. Nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các ban, ngành có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý tốt các vấn đề phát sinh có liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư: trong 06 tháng, Ban Nội chính đã tiếp, hướng dẫn, giải thích cho 78 lượt công dân đến đăng ký phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trên cơ sở nội dung các vụ việc, vụ án, kiến nghị, phản ánh của công dân, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan, tham mưu danh sách đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp và từ chối tiếp công dân hàng tháng. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc đã tiếp 01 công dân Hoàng Trọng Hòa, trú tại xóm 7, xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu. Trong 06 tháng đầu năm, Ban Nội chính đã tiếp nhận: 779 đơn, thư; phân loại: 202 đơn tố cáo, 128 đơn khiếu nại, 449 đơn kiến nghị, phản ánh. Đã chuyển 88 đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền để xử lý, giải quyết.

Ngoài những kết quả nêu trên, 06 tháng đầu năm 2022, Ban Nội chính  Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, cho ý kiến để trình Ban Thường vụ, Thường trực trực Tỉnh ủy một số quyết định về công tác cán bộ; Ban hành Chương trình phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An năm 2022; Cử thành viên tham gia đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh. Tham gia Hội nghị trao đổi nghiệp vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp giữa các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 2 tại Quảng Ninh. Tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác ngành Nội chính Đảng do Ban Nội chính Trung ương tổ chức năm 2022 tại Hà Nội; Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng Chuyên trang nội chính quý I và quý II/2022.

Phát huy kết quả 06 tháng đầu năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đề ra 14 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản triển khai thực hiện trong 06 tháng cuối năm, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt giao ban khối Nội chính và tiếp công dân định kỳ hàng tháng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Nắm thông tin báo chí và dư luận phản ánh về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các ngành trong khối nội chính chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc do Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Hoàn thiện báo cáo và triển khai các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và thực hiện Chỉ thị 50–CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.../.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022


Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề

Những kết quả sau 01 năm thực hiện kế hoạch của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề