Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Những chuyển biến sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Sau khi Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa (XII) về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập thông qua hình thức trực tuyến song cùng từ Trung ương với sự tham gia của 366 cán bộ chủ chốt.

Sau hội nghị quán triệt ở tỉnh, 100% huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên thuộc đơn vị mình. Công tác tuyên truyền còn được đẩy mạnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An mở chuyên mục “Cùng chúng tôi đối thoại” phát sóng trực tiếp trên NTV vào lúc 20h ngày chủ nhật cuối cùng của tháng; Báo Nghệ An, Bản tin nội bộ của Tỉnh ủy mở chuyên trang tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết… Quá trình triển khai Nghị quyết ở các cấp luôn nghiêm túc, chặt chẽ; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế và cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Song song với tuyên truyền, quán triệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực. Phân loại đơn vị sự nghiệp để thực hiện hình thức chuyển đổi phù hợp. Đẩy mạnh xã hội hoá các đơn vị sự nghiệp công lập có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, nhân sự. Từng bước cụ thể hóa và thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo từng ngành, lĩnh vực. Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực theo nguyên tắc: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đối với đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế. Ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản công, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện chế độ kiểm toán, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động tài chính. Tiến hành kiểm định, đánh giá và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường hoàn thiện các công cụ quản lý và vai trò kiểm tra, giám sát  của các cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công nhằm phát huy các yếu tố tích cực, hạn chế các mặt trái của cơ chế thị trường.

Bệnh viên Đa khoa TP Vinh là đơn vị đã tự chủ hoàn toàn

Đến ngày 30/8/2018, có 33/33 đề án của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; 21/21 huyện, thành phố, thị xã được thẩm định, phê duyệt. Trước khi Nghị quyết số 19-NQ/TW ban hành, toàn tỉnh có 1.952 đơn vị sự nghiệp, đến nay còn 1.720 đơn vị (giảm 232 đơn vị), đạt tỷ lệ 11,88%. Biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trong toàn tỉnh giảm từ 62.299 người xuống còn 55.946 người (giảm 6.353 người), tương đương 10,19%. Như vậy, so với năm 2015, khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể giảm 65 người (tương đương 46,7%); khối chính quyền giảm 6.288 người (tương đương 10,11%). Tính đến ngày 30/4/2021, số lượng người làm việc trong 58 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên là 8.518 người. Có 02 đơn vị chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên; có 43 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ toàn bộ chi thường xuyên.

Tuy vậy, việc thực hiện Nghị quyết còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc ban hành một số văn bản còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho các đơn vị khi triển khai thực hiện. Việc nghiên cứu, xây dựng các quy định tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành và chất lượng hoạt động sự nghiệp của đơn vị còn lúng túng. Việc rà soát, phân loại mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị còn khó khăn, chưa có quy định, hướng dẫn cách phân loại đơn vị sự nghiệp chung, do vậy xác định mức độ tự đảm bảo kinh phí chưa chính xác. Một số đơn vị chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, chưa tích cực chủ động xây dựng nguồn thu ổn định, bền vững để từng bước nâng cao tính tự chủ về tài chính, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập chưa sẵn sàng thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015 của Chính phủ, còn tâm lý trông chờ ngân sách nhà nước.

Sau hơn 3 năm thực hiện, với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thông qua nhiều cách làm phù hợp nên các mục tiêu Nghị quyết đề ra cơ bản đạt kết quả tốt. Các mô hình thực hiện đều được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, tạo làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc tinh gọn bộ máy đã tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực chi cho đầu tư phát triển. Công tác tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thí điểm thực hiện hợp nhất cơ quan, đơn vị được triển khai khá hiệu quả... Từ đó, khắc phục được một số hạn chế, tồn tại; giảm đầu mối, biên chế, góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy từng bước hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc từng bước đẩy mạnh giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo chuyển biến mới trong tư duy, nhận thức của các cấp, ngành, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Các đơn vị đã chủ động, chú trọng khai thác sử dụng hiệu quả tài sản, nguồn lực để triển khai, mở rộng hoạt động dịch vụ, phục vụ nhân dân tốt hơn, tăng nguồn thu, nâng cao thu nhập, giảm chi thường xuyên cho ngân sách... Sau sắp xếp, hoạt động các cơ quan, đơn vị đi vào nền nếp, không có nhiều xáo trộn; tâm tư của cán bộ, đảng viên ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, tin tưởng rằng việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW trong thời gian tới sẽ có nhiều quả tốt hơn nữa, góp phần tích cực vào đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

                       Trần Minh Thơ 

Văn phòng Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Những kết quả tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Tương Dương xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển

Nghi Lộc: Kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển


Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân ở Nghệ An


Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Nghệ An: Kiên trì sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả


Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An

Kết quả thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” tại Nghệ An
Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghệ An: Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 20/01/2010 của Ban Bí thư về tăng cường quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam


Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận  ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”

Kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án 02-ĐA/TU về “Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”


Nghệ An quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Nghệ An quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021


Nghệ An: tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông

Nghệ An: tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác phân luồng, hướng nghiệp, giáo dục và đào tạo nghề học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông


Nghệ An: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số

Nghệ An: Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số


Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng và một số giải pháp thời gian tới

Kết quả 10 năm thực hiện Quy chế hoạt động báo cáo viên của Đảng và một số giải pháp thời gian tới


Nghệ An: Tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 04/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2020

Nghệ An: Tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 04/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển sự nghiệp y tế đến năm 2020