Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo số 2004-TB/TU, ngày 07/12/2019 về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian qua, hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ở hai cấp còn nhiều bất cập, hạn chế chưa khắc phục được, như: Việc theo dõi, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập, quản lý về hồ sơ địa chính giữa Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện còn hạn chế, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo không cao. Việc kiểm tra, hướng dẫn về công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa được thường xuyên, các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đang thực hiện chưa đồng nhất, chưa đúng hướng dẫn quy định.Việc thực hiện quy định Luật đất đai 2013, các Nghị định Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2014) đều quy định, hướng dẫn cho Văn phòng Đăng ký đất đai (mà không quy định cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hai cấp) trong thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, hướng dẫn lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, sổ địa chính điện tử; nguồn nhân lực, tài sản trang thiết bị và phương tiện làm việc chưa được quản lý tập trung, hiệu quả sử dụng chưa cao, gây lãng phí.

Để khắc phục các hạn chế, tồn tại trên, đồng thời để đạt được một số mục tiêu về sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời điểm thực hiện việc sáp nhập: Từ 01/01/2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An đảm bảo đúng với quy định pháp luật hiện hành.

Trong đó yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối các cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Cán bộ Phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường trao đổi nghiệp vụ quản lý đất đai.

Xây dựng, ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng quy định và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Chủ động làm việc với ủy ban nhân dân cấp huyện xác định lại nhu cầu, vị trí việc làm, nguồn thu để tiếp tục hoặc kết thúc hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn với số lao động hợp đồng tự trang trải hiện nay bảo đảm không làm phát sinh nguồn chi từ ngân sách Nhà nước.

 Xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế công chức, viên chức (được Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2019 là 210 người) tối thiểu 10% không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015.

Bá Tài 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)


Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu

Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ ChâuSở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019


Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh


Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025


Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn


56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019

56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019


Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019

Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019


Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập

Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập


Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019