Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW) Nghệ An đã đạt được những kết quả khích lệ và việc học tập ngày càng trở thành việc làm thường xuyên đối với các tổ chức cơ sở đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được cấp ủy các cấp quan tâm, các nội dung chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm được triển khai kịp thời, đồng bộ, rộng khắp đến các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từng bước xác định được những nhiệm vụ mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; một số hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời. Các quy định về nêu gương được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện; nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm; tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền, giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, thanh niên và thế hệ trẻ được thực hiện với nhiều hình thức phù hợp gắn với việc đấu tranh phòng chống "diễn biến hòa bình" phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Việc lựa chọn, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhân rộng và lan tỏa.

Các phong trào tương thân, tương ái giúp đỡ người nghèo, vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và phát huy; nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo được nhận diện và nhân rộng. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát cơ sở, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân được tôn vinh, ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Ngày 16/5/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị biểu dương 16 tập thể, 14 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí minh. Biểu dương 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác”. Cũng tại Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy trao tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh, đợt 2 giai đoạn 2018-2020 cho 42 tác giả, tác phẩm đạt giải

Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành nghiêm túc, theo kế hoạch. Công tác sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được thực hiện kịp thời. Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 101 tại một số đơn vị. Toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát với 743 tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời kịp thời phê phán nhắc nhở những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu; vi phạm kỷ luật; bảo thủ, trì trệ, trông chờ, ỷ lại trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian qua còn có một số mặt hạn chế như:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có lúc, có nơi chưa quyết liệt. Một số cấp ủy còn lúng túng trong việc chọn nội dung đột phá, cũng như giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị.

Việc xây dựng, bổ sung kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, nội dung chung chung hoặc sao chép, chưa sát với chức năng nhiệm vụ và vị trí công tác. Một số địa phương triển khai bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 vào chương trình giáo dục đào tạo trong các cấp học còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó, có cán bộ lãnh đạo quản lý chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, còn vi phạm khuyết điểm, có biểu hiện né tránh trong nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái; vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm, sợ trách nhiệm làm ảnh hưởng xấu đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thường xuyên. Một số đơn vị chưa tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để tiếp tục đưa Chỉ thị trở thành việc làm thường xuyên các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:

Tiếp tục thực hiện các nội dung chuyên đề hàng năm theo Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề năm 2020; gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy; các nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng, Nghị quyết 18-NQ/TW về công tác tổ chức, cán bộ và các quy định về trách nhiệm nêu gương

Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng văn hóa, con người xứ Nghệ; đấu tranh, ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, sa sút ý chí, vi phạm pháp luật trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Lựa chọn, xác định những nhiệm vụ mang tính đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để chỉ đạo thực hiện, giải quyết kịp thời có hiệu quả theo Quy định 11-QĐ/TW.

Đại hội đảng các cấp phải dành thời gian thích đáng để thảo luận kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ và giải pháp tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục đưa tiêu chí ý thức, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu vào đánh giá, xếp loại hàng năm nhằm khắc phục những hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

Tăng cường công tác giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, thanh, thiếu niên gắn với việc đấu tranh phòng chống âm mưu "Diễn biến hòa bình", phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào chương trình giảng dạy trong các cấp học; tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2020 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục phản ánh về các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để được nhân rộng và lan tỏa.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị, qua đó phát hiện những cách làm hay, hiệu quả, thiết thực để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên có biểu hiện, hành vi vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

                                                                                         Phạm Công Tứ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  

 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết

Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết


Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở

Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở


Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng


Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022


Học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết về công tác môi trường

Học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết về công tác môi trường


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia