Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Nghệ An: Kết quả thực hiện chỉ thị, quy định của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022

Năm 2022, tình hình thế giới diễn biến phức tạp; kinh tế toàn cầu suy giảm; tình hình dịch bệnh, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, khó lường, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy, chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền, tỉnh Nghệ An vẫn đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, trật tự. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022 tăng 9,08%. Thu ngân sách đạt trên 21 nghìn tỷ đồng. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thành lập mới 1.953 doanh nghiệp, tăng 10,83% so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Bên cạnh đó, tình hình đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Nội dung khiếu kiện của công dân chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai; chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư; tình trạng giao, cấp, bán đất trái thẩm quyền; ô nhiễm môi trường...

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành, các cấp vừa thực hiện linh hoạt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn; chủ động xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch và các giải pháp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng giải quyết hiệu quả, dứt điểm từng vụ việc, nhất là các vụ việc nhạy cảm, bức xúc trong nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý, giải quyết đơn, thư. Xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp, đông người không để xẩy ra “điểm nóng” ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân.

Tuyên truyền và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Toàn tỉnh đã tổ chức 95 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, với 11.095 lượt người tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công tác bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác. Ban hành văn bản của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các chỉ thị, quy định phù hợp với tình hình thực tế địa phương và bảo đảm quy định của Bộ Chính trị. Sau các phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các cấp, các ngành phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là trong xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, các vụ việc có liên quan đến yếu tố tôn giáo, dân tộc, như: Việc triển khai dự án công viên nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; thu hồi đất, GPMB thực hiện các dự án phát triển kinh tế tại thành phố Vinh, Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai...

Lãnh đạo, chỉ đạo  tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Trong năm, đã thực hiện 109 cuộc thanh tra tại 145 đơn vị về thực hiện công vụ, trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra đã kiến nghị và xử lý hành chính đối với 70 tổ chức và 373 cá nhân có sai phạm. Từ đó, đã kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình tiếp công dân, góp phần giảm lượng đơn, thư khiếu nại, tố cáo phát sinh từ cơ sở. Kiện toàn kịp thời tổ chức bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo năm 2022:

Công tác tiếp công dân: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì 05 phiên tiếp công dân và chỉ đạo, giải quyết 05 vụ việc; sau phiên tiếp công dân, đã kịp thời ban hành các thông báo kết luận, đồng thời có văn bản gửi các cơ quan có liên quan để đôn đốc, xem xét, giải quyết vụ việc và trả lời công dân theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiếp 249 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và đăng ký tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; tiếp nhận, xử lý 1.642 đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Nội chính Tỉnh ủy, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2021 (275 đơn khiếu nại, 461 đơn tố cáo, 906 đơn kiến nghị, phản ánh). Các nội dung đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, công tác cán bộ, chế độ, chính sách, hành vi tiêu cực trong công tác... Kết quả xử lý đơn: Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chuyển 179 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết; trả lời và hướng dẫn công dân 309 đơn; lưu 1.154 đơn. Đến nay, có 176 đơn đã có kết quả giải quyết; 03 đơn đang được các cơ quan chức năng chỉ đạo, giải quyết (đơn trong thời hạn giải quyết). Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp toàn tỉnh đã tiếp 5.720 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh (tiếp thường xuyên: 3.674 lượt, 3.776 người; tiếp định kỳ: 2.046 lượt, 2.148 người), tăng  2,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Năm 2022, đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh là 8.754 đơn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý 8.717 đơn, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2021; số vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong kỳ là 306 vụ việc (khiếu nại 226 vụ việc, tố cáo 80 vụ việc, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2021); các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 271/306 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,6%, còn lại 35 vụ việc đang trong thời gian các cấp, các ngành kiểm tra xác minh, giải quyết theo quy định. Cụ thể:

Kết quả giải quyết khiếu nại: Toàn tỉnh đã giải quyết được: 200/226 vụ việc phải giải quyết; đạt tỷ lệ 88,5%. Trong đó, số vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính là 181 vụ việc (19/181 vụ việc khiếu nại đúng, chiếm tỷ lệ 10,5%;  40/181 vụ việc khiếu nại có đúng, có sai, chiếm tỷ lệ 22,1%;  122/181 vụ việc khiếu nại sai, chiếm tỷ lệ 67,4%); số vụ việc giải quyết thông qua giải thích, thuyết phục là 19 vụ việc. Kết quả giải quyết đối với các vụ việc khiếu nại lần đầu 158 vụ việc, giải quyết khiếu nại lần 2 là 23 vụ việc; việc chấp hành thời hạn giải quyết khiếu nại 181 vụ việc. Số quyết định phải thực hiện trong kỳ 181 quyết định, số đã thực hiện xong 170 quyết định; qua thực hiện đã kiến nghị hành chính: phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi để trả cho cá nhân 1.040m2 đất; đã tiến hành trả lại cho cá nhân 1.040m2 đất; đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm sai phạm 02 cá nhân, đã tiến hành xử lý trách nhiệm 02 cá nhân (01 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức), bảo vệ quyền lợi 09 cá nhân và 01 tập thể.

Kết quả giải quyết tố cáo: Toàn tỉnh đã giải quyết được 71/80 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,8% (7/71 vụ việc tố cáo đúng, chiếm tỷ lệ 9,9%; 22/71 vụ việc tố cáo có đúng, có sai, chiếm tỷ lệ 30,9%; 42/71 vụ việc tố cáo sai, chiếm tỷ lệ 59,2%).

Qua giải quyết, tố cáo đã phát hiện sai phạm: Về kinh tế, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 458 triệu đồng, 262m2 đất (hiện nay, đã thu hồi về ngân sách nhà nước 458 triệu đồng, 262m2 đất). Về kiến nghị xử lý hành chính, đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý hành chính 7/7 cá nhân sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc/07 đối tượng.

Có thể thấy, trong năm 2022, công tác tiếp công dân tại các cấp, các ngành được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân được cán bộ tiếp công dân tham mưu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, hạn chế bức xúc trong nhân dân; đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành thực hiện nghiêm việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Trong kỳ báo cáo không có trường hợp người tố cáo yêu cầu được bảo vệ.

Cao Nguyên Hùng 

Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới ở Nghệ An


Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An

Một số kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền


Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Kết quả thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị


Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 06 tháng đầu năm 2023


Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Nghệ An sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW khóa XI về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường


Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể

Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể


Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An

Nhìn lại 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

Nghệ An: Kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW về công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới


Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”

Quế Phong: Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới”


Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Kết quả thực hiện Quy định số 2683-QĐi/TU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy


Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ

Kinh nghiệm trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện quê hương Bác Hồ


Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022