Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Năm 2022 là năm thứ 2 tỉnh Nghệ An thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Cùng với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo hướng có chiều sâu, toàn diện và đồng bộ.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về giám sát chuyên đề “Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành thị quán triệt thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3(khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị số 50 -CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và các Chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy về công tác này.

Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành 03 kế hoạch, 01 quyết định, 12 công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan, ban ngành, đơn vị trực thuộc đã ban hành 441  văn bản để thực hiện.

Cùng với việc ban hành các văn bản, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Không chỉ đẩy mạnh các hoạt động nói trên, năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị một cách cụ thể như: tăng cường tính công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động mà trước hết tập trung vào công tác quản lý nhà nước ở những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng: tài chính ngân sách Nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư công và tài sản công, quản lý sử dụng đất; tổ chức cán bộ; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử và chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và cải cách hành chính. Kết quả trong năm 2022, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn về chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản công. UBND tỉnh đã triển khai 08 cuộc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính bằng hình thức đột xuất tại 10 sở ngành, 12 UBND cấp huyện và 32 xã phường, thị trấn. Trong năm đã có 421 lượt công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện đã được các sở, ban, ngành tham mưu xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử theo đúng quy định. Năm 2022, UBND tỉnh đã lựa chọn chủ đề tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước” trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Cùng với thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tỉnh Nghệ An đã tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị thông qua hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra. Năm 2022, toàn ngành thanh tra Nghệ An đã thực hiện 359 cuộc thanh tra hành chính (qua thanh tra phát hiện sai phạm 88.588 triệu đồng và 2.233.178 m² đất; kiến nghị và thu hồi về ngân sách nhà nước 57.425 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 121 tổ chức và 544 cá nhân sai phạm và chuyển hồ sơ 03 vụ việc có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra); 1.121 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.258 triệu đồng); 95 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực (kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 70 tổ chức và 391 cá nhân có sai phạm trong thực thi công vụ).

Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 37 vụ/89 bị can, đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố 11 vụ/29 bị can; Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý giải quyết 11vụ/29 bị can; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý sơ thẩm 13 vụ/35 bị cáo, đã xét xử 12 vụ /33 bị cáo. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng đã phát hiện gây thiệt hại hơn 33,62 tỷ đồng trong đó đã thu hồi 14,65 tỷ đồng. Năm 2022, tỉnh đã xử lý trách nhiệm 04 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước, tỉnh đã đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn các doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng cũng như thực hiện công tác tuyên truyền về PCTN, công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thành viên...

Bên cạnh đó năm 2022, tỉnh Nghệ An đã tăng cường vài trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan báo chí và quần chúng nhân dân.

Nhờ thực hiện toàn diện, đồng bộ và có chiều sâu nên năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực trong ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước./.

                                      Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3