Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh tỉnh Nghệ An đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng trở thành vấn đề rất đáng lưu ý với tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp. Vì vậy, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được ngành Ngân hàng nói chung, Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh tỉnh Nghệ An nói riêng quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện.

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo, điều hành; kết hợp giữa phòng và chống, vừa tích cực phòng ngừa, vừa xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng. Ngay từ đầu năm, Chi nhánh đã xây dựng chương trình phòng, chống tham nhũng của năm, thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại chi nhánh và ngành ngân hàng trên địa bàn. Quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh một cách đầy đủ, kịp thời.

Trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc, giai đoạn 2015-2020

Nhằm khắc phục, ngăn ngừa những kẽ hở có thể làm nảy sinh hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đồng vốn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng và tội phạm để từng bước kiềm chế, giảm thiểu tham nhũng và tội phạm, nhất là tội phạm mới, tội phạm nghiêm trọng trong hoạt động ngân hàng. Chú trọng giáo dục đạo đức nghề nghiệp, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình tái cơ cấu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thiết lập hệ thống kiểm soát đối với tất cả các mặt hoạt động, nhất là trong công tác huy động vốn, cho vay và thanh toán. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tạo chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các cơ quan, đơn vị trong ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Cụ thể: trong 10 tháng đầu năm 2020, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức họp định kỳ đồng thời kiện toàn bộ máy của Ban chỉ đạo.  Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh tỉnh Nghệ An đã triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: thực hiện công khai trong quản lý, sử dụng công quỹ, tài sản công và các nguồn lực khác tại hội nghị cán bộ công chức của đơn vị; công khai minh bạch trong công tác chỉ đạo và điều hành các mặt hoạt động đảm bảo được đồng bộ và tăng cường việc kiểm tra thực hiện; công khai minh bạch trong hoạt động tài chính, quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, cán bộ công chức tham gia vào việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ của năm tài chính; công khai minh bạch trong công tác tuyển dụng, thi đua khen thưởng, đào tạo, nâng lương trước hạn, luân chuyển cán bộ tại các vị trí có quan hệ trực tiếp với khách hàng tránh nảy sinh tiêu cực, kê khai tài sản theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán... theo quy định. Với nhận thức về tầm quan trọng của công tác minh bạch tài sản, thu nhập, Chi nhánh xác định việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức có nghĩa vụ kê khai là một nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa vừa trước mắt, vừa lâu dài trong công tác quản lý cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng. Việc tổ chức triển khai các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập một cách nghiêm túc, thực chất, khoa học sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, liêm khiết trong đội ngũ công chức lãnh đạo, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi lạm dụng, lợi dụng, nhũng nhiễu, vụ lợi trong hoạt động công vụ, từ đó góp phần quan trọng giúp các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao, đồng thời cũng góp phần hỗ trợ và thúc đẩy sự lành mạnh của nền văn hóa công vụ....Vì vậy hiện nay, toàn bộ cán bộ, công chức của chi nhánh luôn thực hiện tốt các quy tắc ứng xử đồng thời chấp hành nghiêm túc các quy định của cơ quan, của ngành.

10 tháng đầu năm 2020, ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An đã triển khai 20 đoàn thanh tra tại các chi nhánh ngân hàng thương mại, công ty tài chính và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn và 01 cuộc thanh tra về công tác thực hiện pháp luật về khiếu nại tố cáo tại các chi nhánh ngân hàng thương mại. Qua các cuộc thanh tra không phát hiện vụ việc tham nhũng.

        Cùng với các hoạt động nói trên, 10 tháng qua, chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh Nghệ An đã tăng cường phát huy vai trò của xã hội, hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia và Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng.

Từ những kết quả đạt được của 10 tháng, 03 tháng cuối năm nay , Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh tỉnh Nghệ An đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng đó là:

-Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch Chiến lược quốc gia và Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng đã được chi nhánh ban hành.

- Triển khai kịp thời, nghiêm túc các văn bản của Nhà nước, của ngành về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Triển khai thực hiện các chương trình thanh tra, kiểm tra đã được xây dựng từ đầu năm.

- Tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư theo đúng quy định.

- Tăng cường sự phối hợp cấp ủy Đảng, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên để giám sát, kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 11

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 11


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 8/2020

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 8/2020


Công tác phòng, chống tham nhũng ở huyện Quỳnh Lưu từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN

Công tác phòng, chống tham nhũng ở huyện Quỳnh Lưu từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 7 /2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 7 /2020Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 6/2020

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 6/2020


Ghi nhận về công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2020

Ghi nhận về công tác thanh tra 06 tháng đầu năm 2020


Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân


Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng


Nghệ An tăng cường và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Nghệ An tăng cường và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ


Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 5

Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 5


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 4/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 4/2020


Nghệ An triển khai chương trình thanh tra 2020 có trọng tâm trọng điểm

Nghệ An triển khai chương trình thanh tra 2020 có trọng tâm trọng điểm