Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Trường Chính trị tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua hoạt động đó, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng lãnh đạo quản lý… được trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thông qua họ để lan tỏa đến đông đảo quần chúng nhân dân, đưa các quyết sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Chính vì vậy, công tác tuyên giáo với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đã phối hợp tốt trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục lý luận chính trị; thường xuyên thông tin, trao đổi về những vấn đề trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn do yêu cầu đào tạo đặt ra. Trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao, hai bên phối hợp trao đổi nội dung thông tin về định hướng công tác giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, khoa giáo, công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, thời sự, chính sách thông qua văn bản, hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy hàng tháng và hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo hàng năm.

Một trong những hoạt động phối hợp nổi bật thời gian qua là tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức, tham gia phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học cấp quốc tế, cấp quốc gia và cấp tỉnh quan trọng, có giá trị khoa học lý luận và thực tiễn cao, tạo được dấu ấn đậm nét và sức lan tỏa lớn. Đặc biệt, tổ chức tốt hội thảo khoa học quốc tế “Chí sỹ Phan Bội Châu - Bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản” và 05 Hội thảo khoa học cấp tỉnh: “Cách mạng Tháng Mười Nga - Tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại, bài học đối với cách mạng Việt Nam và tỉnh Nghệ An hiện nay”; “Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy”; “Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Nghệ An”; “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh” ; “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”.  01 tọa đàm khoa học: “Nghiên cứu tổng kết lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề con người, quyền con người và đề xuất bổ sung, phát triển vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới” nhằm khai thác các giá trị lý luận, giải quyết các vấn đề thực tiễn để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.

Để nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin, hàng năm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời giảng viên Trường Chính trị tỉnh tham dự một số lớp tập huấn chuyên đề. Phối hợp cử giảng viên tham gia đánh giá một số cuộc thao giảng giáo viên dạy giỏi của các Trung tâm chính trị cấp huyện; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, hiệu quả đúng các quy định của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, trước yêu cầu, nhiệm vụ đang đặt ra, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Trường Chính trị tỉnh vẫn còn bộc lộ những hạn chế như: chưa thực hiện được định kỳ hàng năm làm việc để trao đổi thông tin trong giáo dục lý luận chính trị, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đánh giá kết quả phối hợp để rút kinh nghiệm. Kiểm tra, đôn đốc công tác đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm chính trị cấp huyện chưa được thường xuyên. Công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn của tỉnh chưa nhiều. Công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo về các vấn đề lý luận còn ít. Chưa có sự phối hợp cùng tham gia giao ban, thăm lớp dự giờ với các trung tâm chính trị. Phối hợp quan hệ với các cơ quan Trung ương, tỉnh bạn và quốc tế chưa thực hiện được trong học hỏi, trao đổi kinh nghiệm.

Để tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp, làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng, ban hành chương trình phối hợp trong giai đoạn mới. Định kỳ hàng năm lãnh đạo hai đơn vị xây dựng chương trình công tác, đánh giá kết quả phối hợp, trao đổi, định hướng nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Phối hợp tổ chức tốt công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tổ chức các hội thảo khoa học, trong đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Giúp đỡ trung tâm chính trị cấp huyện trong công tác bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên kiêm chức, đánh giá chất lượng các lớp đào tạo tại chức ở Trung tâm.

Ái Vân 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An theo hướng chuyển đổi số

Phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An theo hướng chuyển đổi số


Nghị lực của người khuyết tật trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nghị lực của người khuyết tật trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn


Võ Thị Thiều Hoa – cô giáo vùng cao xã 30A “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Võ Thị Thiều Hoa – cô giáo vùng cao xã 30A “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”

Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An “Bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”Nhiều công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Nhiều công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng

Vững niềm tin tiến bước dưới cờ Đảng


Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng yêu nước, cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc hình thành tư tưởng yêu nước, cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai


Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai: Cả cuộc đời hi sinh vì nền độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai: Cả cuộc đời hi sinh vì nền độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dânKết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động