Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Trong thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách để bóp méo, bịa đặt với mục đích cản trở sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới; xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại Đảng và chế độ, hòng làm tan rã mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Huyện ủy Thanh Chương thường xuyên cập nhật thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn

Hiện nay, môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung chủ yếu là sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta. Thông qua việc thiết lập các website, blog, facebook để tổ chức truyền tải thông tin xấu, độc nhằm: phá hoại tư tưởng, đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân; gây nhiễu loạn thông tin, làm phức tạp về chính trị xã hội; làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Chiêu bài chính chúng tập trung hướng vào là lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội; khai thác thông tin từ những vụ việc tiêu cực xảy ra trong đời sống để xuyên tạc, thổi phồng; lấy hiện tượng quy kết thành bản chất; đăng tải thông tin thật, giả lẫn lộn, đưa ra cái gọi là “tài liệu chứng minh” để xuyên tạc vai trò lãnh đạo, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bịa đặt về bí mật theo kiểu hé lộ những “thâm cung bí sử” trong Đảng… Đặc biệt, các thế lực thù địch thường xuyên xuyên tạc chính sách về dân tộc, về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, kích động những người dân thiếu hiểu biết vào các mục đích sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam... Qua đó, tác động “dương đông kích tây” làm gia tăng các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kích động xã hội nảy sinh quan điểm tùy tiện, phản biện vô nguyên tắc, phản đối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kêu gọi từ bỏ Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin; thúc đẩy lối sống thực dụng, thẩm thấu tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân (nhất là thế hệ trẻ) làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, băng hoại đạo đức xã hội...

Theo thống kê, hiện nay ở bên ngoài có tới hơn 63 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, trang mạng internet, 400 tờ báo, tạp chí, 88 nhà xuất bản tiếng Việt, hàng ngàn website, blog, trang mạng xã hội tập trung tuyên truyền chống phá ta. Hằng năm, có hơn 3.000 tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, hàng chục nghìn thư ân xá quốc tế xâm nhập, tán phát qua con đường bưu điện quốc tế cùng rất nhiều ấn phẩm độc hại được đưa vào nước ta bằng nhiều con đường khác nhau. Một số đối tượng cơ hội chính trị, phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích đang sống, làm việc thụ hưởng thành quả cách mạng do Đảng và nhân dân mang lại, nhưng lại lén lút cộng tác với những phần tử bất mãn, phản động nước ngoài để mưu cầu lợi ích cá nhân, bằng việc tiếp nhận, tán phát tài liệu có nội dung xấu, nói xấu chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam...

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đã phát hiện 100 trang mạng, 23 hội nhóm Facebook, 11 tài khoản YouTube hoạt động chống phá; kịp thời đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa 12 đối tượng tham gia các tổ chức phản động lưu vong; tiến hành rà soát với trên 624 tài khoản, 216 bài viết có nội dung xấu, độc, phức tạp trong các hội, nhóm này.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cần chú trọng một số vấn đề cụ thể:

Cấp ủy đảng, chính quyền và lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành cần phải không ngừng nâng cao nhận thức trong cuộc đấu tranh này, đặc biệt tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch; không ngừng chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tập trung đấu tranh xử lý các hoạt động chống đối chế độ, gây phức tạp về an ninh trật tự.

Trước những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, của đất nước; các vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, thì cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan chức năng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, để kịp thời tuyên truyền trung thực, khách quan về sự việc, góp phần định hướng, tạo sự thống nhất trong nhận thức về thái độ và phương pháp giải quyết vấn đề. Thực tiễn đã chứng minh, trước những sự việc gây bức xúc trong dư luận, dù phức tạp đến đâu, nếu thực hiện công tác thông tin kịp thời, đúng đắn, làm tốt định hướng thông tin, thì sự việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc trong xã hội sẽ được giải tỏa, nhất là không còn cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc, bịa đặt chống phá.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và để đề cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, không bị lợi dụng, luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, chấp hành và thực hiện đúng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả

Tổng kết Chỉ thị về phát triển nền đông y và hội đông y phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sơ kết Chỉ thị về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng

Chặng đường 93 mùa xuân vẻ vang của Đảng


Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số

Tập trung ổn định mức sinh để góp phần nâng cao chất lượng dân số


Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết

Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết


Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở

Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở


Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng