Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Một số kết quả trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Nghệ An tháng 02/2023

Trong tháng 2, các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023, đồng thời thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Công tác giám sát đoàn thanh tra, đôn đốc, xử lý sau thanh tra và rà soát các kết luận thanh tra được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả. Cụ thể:

Về thanh tra hành chính: Toàn ngành đã thực hiện 40 cuộc trong đó 34 cuộc theo kế hoạch, 06 cuộc đột xuất. Qua thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm 517 triệu đồng (trong đó  kiến nghị thu hồi 485 triệu đồng, kiến nghị khác 32 triệu đồng). Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Thanh tra các sở, ngành trong tỉnh đã thực hiện 23 cuộc. Qua thanh tra chuyên ngành phát hiện 62 tổ chức, cá nhân có vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 212 triệu đồng. Đến nay đã thu hồi đạt 100%. Trong tháng 2/2023, toàn ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện 04 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC).

Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 02/2023, công tác tiếp dân được các cấp, các ngành thực hiện một cách nghiêm túc, thường xuyên. Kết quả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 242 lượt công dân, tiếp nhận 452 đơn với 44 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết. Đến nay, đã giải quyết được 36/44 vụ, còn 8 vụ đang trong quá trình giải quyết.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Trong tháng 2/2023, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về PCTN, TC; tăng cường công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; triển khai việc kê khai tài sản thu nhập, xác minh tài sản thu nhập...

 Công tác theo dõi, chỉ đạo các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra để chuyển cơ quan cảnh sát điều tra được quan tâm. Sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2023 được tập trung vào những nội dung sau: Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được phê duyệt, đồng thời thực hiện có hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Thực hiện tốt công tác giám sát đoàn thanh tra, kiểm soát các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 7/01/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: tiếp tục tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên tuyền, phổ biến, giáo giục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện công việc. Chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”.

                  Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa


Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030

Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030


Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh


Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023


Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của huyện Quỳnh Lưu