Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh lớn, dân số đông, đặc biệt vùng miền núi, bãi ngang, đồng bào dân tộc nên khó khăn trong triển khai Chỉ thị;

Điều kiện cơ sở vật chất của các trường mầm non, phổ thông một số vùng chưa đáp ứng yêu cầu, các điểm trường lẻ vẫn còn, đội ngũ giáo viên vừa thừa, vừa thiếu, chất lượng chưa đồng đều. Công tác điều tra phổ cập, tiếp cận đến các vùng đồng bào dân tộc, miền núi gặp khó khăn. Chất lượng giáo dục không đồng đều. Đầu tư cho giáo dục vẫn còn hạn chế…

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn, cần triển khai đồng bộ các giải pháp:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thực hiện mục tiêu XMC (xóa mù chữ) – PCGD (phổ cập giáo dục) của tỉnh. Đưa mục tiêu XMC - PCGD vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành giáo dục và đào tạo về công tác XMC - PCGD đến các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, các đoàn thể để mọi người có nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, chống tư tưởng trọng bằng cấp. Quan tâm các hình thức tuyên truyền, phù hợp với đối tượng và từng giai đoạn; phối hợp tuyên truyền của các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền, vận động của các cộng tác viên, tuyên truyền viên tại gia đình và cộng đồng. Trong nhà trường coi trọng giáo dục học sinh ý thức học tập chuyên cần, không bỏ học; có nhận thức đúng đắn lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo hướng: Cán bộ quản lý đủ số lượng, có chất lượng cao, 100% đạt chuẩn nghề nghiệp quy định, có kỹ năng quản lý giáo dục tốt; đội ngũ giáo viên đủ số lượng, cơ cấu cân đối, 100% đạt chuẩn đào tạo và chuẩn giáo viên các cấp học, tăng tỷ lệ trên chuẩn đào tạo và chuẩn giáo viên loại khá, giỏi; đội ngũ nhân viên đủ số lượng quy định, 100% đạt chuẩn đào tạo, có kỹ năng, thạo việc. Quan tâm bố trí, săp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phù hợp với từng cấp học, ngành học, loại hình trường, từng vùng miền. Kịp thời điều chỉnh, bố trí tỷ lệ giáo viên/lớp phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục từng giai đoạn.

- Chăm lo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cả về tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng làm việc; coi trọng bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ. Các phòng giáo dục và đào tạo cần rà soát, đánh giá lại công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn. Chú trọng tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; tăng cường số lượng giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Thực hiện tốt các nội dung của Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; kịp thời điều chỉnh quy mô học sinh/lớp các cấp học phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chú trọng huy động các nguôn vốn xã hội hóa để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp và các điều kiện đảm bảo công tác dạy và học, nhất là vùng miền núi, khó khăn. Quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với chất lượng giáo dục của từng trường.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới quản lý nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả dạy học; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, xã hội lành mạnh, thân thiện, an toàn. Thực hiện tốt các kỳ thi, kiểm định chất lượng đổi với tất cả các cơ sở giáo dục, lấy kết quả kiểm định làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả dạy học, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong mỗi cơ sở giáo dục; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ công tác tuyên truyền, quản lý học sinh. Tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2025, có 75 - 78% trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

- Kịp thời kiện toàn, duy trì nền nếp và tăng cường hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo XMC - PCGD và xây dựng xã hội học tập các cấp. Tổ chức kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác XMC - PCGD theo định kỳ.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm XMC cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi một cách bền vững, phù hợp với tập quán văn hóa, sinh hoạt; huy động cán bộ hưu trí, các hội viên, đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia các lớp XMC.

- Đổi mới công tác giáo dục và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp; hạn chế giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp không được đào tạo hoặc đào tạo sai chuyên ngành. Chú trọng đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (giáo dục STEM) trong chương trình phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của quốc gia, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động, nhu cầu của doanh nghiệp, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề lấy đó làm cơ sở tổ chức đào tạo sát thực tiễn, tạo cơ hội việc làm cao hơn sau đào tạo.

 

Tin cùng chuyên mục

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà

Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới

Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới


Kỳ Sơn chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Kỳ Sơn chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng


Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới


Một số giải pháp về công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa, bão

Một số giải pháp về công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa, bão


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Nam Đàn sau 3 năm thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn hóa gắn với du lịch

Nam Đàn sau 3 năm thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn hóa gắn với du lịch