Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Nghệ An

Những năm qua, công tác dư luận xã hội được tỉnh Nghệ An quan tâm, chỉ đạo ban tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh triển khai thực hiện tốt.

Cách thức tiến hành nắm bắt, xử lý thông tin và định hướng dư luận xã hội từng bước được đổi mới. Công tác dư luận xã hội đã bám sát thực tiễn của đời sống xã hội, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị; coi trọng công tác đối thoại trực tiếp ở từng nhóm đối tượng, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh và cấp huyện ngày càng được quan tâm; mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội được xây dựng có hệ thống từ tỉnh đến cơ sở. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, gặp nhiều khó khăn, tác động đến công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý xã hội của tỉnh nhà. Sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông mới và mạng xã hội với nhiều luồng thông tin đa dạng, đa chiều. Các thế lực thù địch không ngừng hoạt động chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng, trong đó Nghệ An là địa bàn hoạt động trọng điểm. Hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên gây mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội cần triển khai một số giải pháp sau:

1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền; tăng cường sư lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; từng bước đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp:

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội cho các cấp ủy, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân (qua các cuộc họp, hội nghị; qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các phương tiện thông tin đại chúng...).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của các cấp ủy chính quyền, tạo sự chuyên biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác dư luận xã hội.

Thường xuyên tham khảo, sử dụng các kết quả nắm bắt, điều tra, thăm dò dư luận xã hội đề làm tốt công tác tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò nòng cốt của ban tuyên giáo các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhằm cung cấp những thông tin có độ chính xác tin cậy cao.

Đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với việc xếp loại, đánh giá kết qua hoạt động của cấp ủy, chính quyền hàng năm.

Xây dựng và ban hành các văn bản, quy chế, quy định, tạo cơ chế thông nhất nhằm phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên và nhân dân trong việc chủ động, tích cực tham gia công tác dư luận xã hội; lắng nghe và tiếp thu các ý kiến xác đáng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình dư luận xã hội cho cấp ủy.

2. Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội:

Chủ động nắm bắt, phân tích, nhận định, đánh giá, dự báo, tham mưu định hướng các sự kiện, vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; trong việc đảm bảo an sinh xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nắm bắt dư luận xã hội phải sâu sát, nhanh chóng, kịp thời, phản ánh chính xác, đầy đủ, khách quan, trung thực; phân tích, nhận diện được thông tin dư luận đúng hay sai; chú trọng phân tích tìm nguyên nhân, bản chất sự việc và cách thức lan truyền của dư luận.

Nâng cao năng lực điều tra xã hội học dư luận xã hội đối với những vấn đề nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và việc triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng...

Nắm bắt và định hướng dư luận qua mạng internet, mạng xã hội: Tạo các nhóm công khai, các nhóm kín trên mạng xã hội và sử dụng tài khoản mạng xã hội của đội ngũ cán bộ tuyên giáo để nắm bắt, cung cấp thông tin định hướng và thông tin chính thống nhanh chóng kịp thời, hiệu quả. Có giải pháp để tăng lượng theo dõi, tham gia nhóm nhằm tăng tính lan tỏa. Đội ngũ làm công tác dư luận thường xuyên đăng tải tin, bài, video tuyên truyền, tham gia bình luận trên mạng xã hội trên cơ sở quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuẩn mực gia trị truyền thống, các yêu cầu phát triển của xã hội.

Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội thông qua nội dung báo chí trong và ngoài tỉnh phản ánh: Thường xuyên theo dõi phản ánh của báo chí, mạng xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề “nóng”, phát sinh mà dư luận băn khoăn, lo lắng, bức xúc đề tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền kiểm tra, xác minh, tìm biện pháp giải quyết.

Định hướng dư luận xã hội thông qua gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân: Đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội nảy sinh ngay trong từng chủ trương, chính sách, dự án và ngay từ cơ sở, không để các vấn đề bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành “điểm nóng” khó giải quyết.

Nắm bắt thông qua các kênh: Báo cáo của các cơ quan, đơn vị liên quan; thông tin của đội ngũ cộng tác viên; điện thoại, thư điện tử; trang tin điện tử, blog cá nhân…

3. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội:

Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên và cán bộ làm công tác dư luận xã hội các cấp trong việc tích cực gắn kết, mở rộng mạng lưới. Gắn kết các lực lượng làm công tác tuyên giáo, nhất là các lực lượng của ban chỉ đạo 35 các cấp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng va đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong trào đổi, cung cấp thông tin và dự báo, định hướng dư luận xã hội.

Chủ động phản hồi thông tin về kết quả xử lý, giải quyết các vấn đề được dư luận xã hội phản ánh, giúp các cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt và kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí.

Phối hợp chặt chẽ giữa ban tuyên giáo với ủy ban nhân dân cùng cấp trong nắm bắt và giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh.

4. Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác dư luận xã hội

Cấp ủy các cấp tiếp tục kiện toàn đội ngũ làm công tác dư luận xã hội bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có trình độ lý luận chính trị, hiểu biết về các lĩnh vực, có trách nhiệm và khả năng nắm bắt, phân tích, nhận diện, xử lý thông tin, định hướng thông tin đối với dư luận xã hội.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm hướng dẫn, tổ chức tập huấn kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên các cấp.

5. Tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nắm bắt dư luận xã hội:

Nghiên cứu đổi mới và tăng thêm số lượng các cuộc điều tra thăm dò dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách của tỉnh như tổ chức bình chọn trực tuyến, điều tra bằng hình thức Online. Xây dựng kế hoạch điều tra dư luận xã hội định kỳ hàng năm; Tổ chức các cuộc điều tra nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của địa phương, đơn vị theo kế hoạch. Thông qua kết quả điều tra giúp cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị khắc phục những hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời góp phần dự báo và định hướng tư tưởng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh.

6. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác dư luận xã hội:

Thực hiện chế độ đối với cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 100-KL/TW.

Hằng năm, cấp ủy các cấp bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước đáp ứng hoạt động của công tác dư luận xã hội.

Chủ trọng ứng dụng các công nghệ, phần mềm tiên tiến, hiện đại để sàng lọc thông tin, phân tích thông tin dữ liệu nhanh chóng, chính xác, đầy đủ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An - điểm sáng về số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nghệ An - điểm sáng về số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện


Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trong thời gian tới

Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trong thời gian tới


Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ


Thành tựu nổi bật của ngành dân số Nghệ An

Thành tựu nổi bật của ngành dân số Nghệ An


Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Kết quả 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Một số giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị


Nâng cao hiệu quả hoạt động đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nâng cao hiệu quả hoạt động đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nhiều mô hình, cách làm tuyên truyền hay, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị

Nhiều mô hình, cách làm tuyên truyền hay, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, đơn vị


Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”


Tuyên giáo tiếp tục sứ mệnh đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển

Tuyên giáo tiếp tục sứ mệnh đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển


Ngành tuyên giáo Nghệ An thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19

Ngành tuyên giáo Nghệ An thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch Covid-19


Đa dạng hóa tuyên truyền thực hiện công tác dân số và phát triển của Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh

Đa dạng hóa tuyên truyền thực hiện công tác dân số và phát triển của Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh