Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Một số định hướng về lĩnh vực khoa giáo trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (sau đây gọi là dự thảo) nêu 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 trên 12 vấn đề thì có 02 định hướng thuộc lĩnh vực khoa giáo, đó là: Định hướng về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và định hướng về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Đối với phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phương châm chỉ đạo là: Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. So với Đại hội XII, dự thảo nêu những nhiệm vụ, giải pháp mới: (1) “Xây dựng đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước”. (2) “Tập trung đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, phát triển con người toàn diện, đáp ứng những yêu cầu phát triển mới của kinh tế - xã hội, của khoa học và công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. (3) “Kiên quyết sắp xếp lại các trường đại học, cao đẳng; từng bước phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao”. (4) “Đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Thúc đẩy xây dựng xã hội học tập mở, học tập suốt đời; chú trọng đào tạo lại lực lượng lao động phải chuyển đổi nghề nghiệp do quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ và tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. (5) “Xây dựng, thực hiện có lộ trình tiến tới miễn học phí cho học sinh đối với giáo dục phổ thông trong hệ thống trường công lập; phát triển các cơ sở đào tạo ngoài công lập phù hợp với xu thế của thế giới và điều kiện của Việt Nam, bảo đảm công bằng xã hội và các giá trị cơ bản của định hướng xã hội chủ nghĩa”. (6) “Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt. Sắp xếp, đổi mới căn bản hệ thống các cơ sở đào tạo sư phạm; cải thiện mức sống, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. (7) “Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, xử lý nghiêm các tiêu cực trong giáo dục và đào tạo”. (8) “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo, phấn đấu trở thành một quốc gia mạnh về giáo dục và đào tạo ở khu vực, bắt kịp với trình độ tiên tiến của thế giới, tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế”. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, dự thảo nêu 03 nhiệm vụ, giải pháp mới: Thứ nhất, quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ hai, có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện đất nước thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thứ ba, đa dạng hoá hợp tác quốc tế, đồng thời lựa chọn và chủ động lựa chọn, ưu tiên hợp tác với các đối tác chiến lược.

Về định hướng về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, dự thảo nêu rõ: Chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

So với Đại hội XII, dự thảo có bổ sung một số điểm mới như: (1) Xây dựng thực hiện hệ thống luật pháp, chính sách, chiến lược quản lý tài nguyên đất. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện đại hoá lĩnh vực địa chính, dịch vụ công về đất đai. (2) Phát triển lành mạnh thị trường đất, nhất là thị trường đất nông nghiệp, kiểm soát tình trạng đầu cơ đất. Thúc đẩy tích tụ, tập trung đất nông nghiệp theo cơ chế thị trường nhằm thu hút đầu tư, ứng dụng cơ giới hoá và công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất; khắc phục suy thoái đất. Quản lý chặt chẽ đất công, đất có nguồn gốc nông, lâm trường. (3) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất. Phát hiện, giải quyết dứt điểm các vi phạm, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, trục lợi và làm thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất. (4) Xây dựng, thực hiện chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia; hoàn thiện chính sách, pháp luật, cơ chế về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bảo đảm an ninh nguồn nước, nhất là nước sạch cho người dân…

Những định hướng lớn, mới trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng lĩnh vực công tác khoa giáo thể hiện việc nhất quán việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ta; trong giai đoạn tới, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt về nhận thức và hoạt động thực tiễn để đóng góp thiết thực trong thảo luận xây dựng các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang Minh  

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát độngHội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”


Nghệ An: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Nghệ An: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác


Nghệ An: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Nghệ An: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020


Tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng của Các Mác

Tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng của Các Mác


Những ngày Quốc tế lao động đáng nhớ trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh

Những ngày Quốc tế lao động đáng nhớ trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh


Dạy học trực tuyến cho học sinh trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Dạy học trực tuyến cho học sinh trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19


Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An với hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An với hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội


Sáng mãi tư tưởng vĩ đại của V.I.Lênin

Sáng mãi tư tưởng vĩ đại của V.I.Lênin


Giáo dục Nghệ An từ truyền thống đến hiện đại

Giáo dục Nghệ An từ truyền thống đến hiện đại


Nghệ An quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm

Nghệ An quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm


Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin