Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Kỳ Sơn chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Với đặc thù trên 203 km đường biên giới giáp với nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, huyện Kỳ Sơn có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 94%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới trên 59%, địa bàn hết sức khó khăn.

Do đó công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh trên không gian mạng luôn được Kỳ Sơn quan tâm, tập trung chỉ đạo, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

Trong thời gian qua thời giá cả một số mặt hàng tăng cao, nhất là xăng, dầu; xuất hiện tình trạng truyền đạo lạ trái pháp luật trên địa bàn; dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19, đây là những vấn đề trọng tâm mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, những phần tử bất mãn lợi dụng chống phá, đăng tin, bài, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Nhận thức rõ tình hình trên, công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên không gian mạng luôn được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thực hiện chặt chẽ. Chỉ đạo xây dựng và phát triển các fanpage, group trên mạng xã hội để tuyên truyền, chia sẻ, lan toả luồng thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì, tăng cường việc đăng tải, chia sẻ, dẫn nguồn thông tin chính thống trên cổng thông tin điện tử của huyện, mạng xã hội facebook của Ban Tuyên giáo Kỳ Sơn. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc, 21 xã thị trấn cũng đã triển khai xây dựng được nhiều fanpage/group công khai của đơn vị, địa bàn để tuyên truyền, đăng tải các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn, đơn vị; đồng thời chia sẻ, lan toả thông tin tích cực; những nội dung có liên quan khi phát sinh sự việc được nhiều người quan tâm, trước những sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh Nghệ An, huyện Kỳ Sơn gắn với công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... Trong 06 tháng đầu năm đã biên tập, viết 1.740 tin, bài lên các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, thành viên, Cộng tác viên Ban Chỉ đạo, thu hút 1.517792 lượt tiếp cận, 578287 lượt tương tác.

Ban Chỉ đạo 35 huyện duy trì tốt, hiệu quả lực lượng cộng tác viên nòng cốt, thiết lập các facebook cá nhân để tham gia đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; bình luận, chia sẻ những thông tin tích cực… ngoài ra, Ban chỉ đạo 35 huyện thường xuyên huy động đông đảo lực lượng cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội tham gia tuyên truyền, chia sẻ, lan toả những thông tin tích cực từ các trang thông tin chính thống, góp phần “pha loãng” luồng thông tin tiêu cực trên không gian mạng, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội để cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền.

Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính một số đối tượng, gọi hỏi răn đe đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác trên mạng xã hội; góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, hạn chế thông tin xấu độc đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; góp phần quan trọng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, trong thời gian tới BCĐ 35 huyện xác định tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Thứ nhất, phải thực sự coi trọng công tác giáo dục lý luận chính trị, tổ chức hiệu quả việc học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tự tạo dựng cho bản thân nền tảng tri thức chính trị - xã hội đúng đắn, khoa học, đủ khả năng “tự đề kháng”, đủ trình độ nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên các trang mạng xã hội. Trong tuyên truyền, giáo dục cần tập trung vạch trần, làm rõ âm mưu, thủ đoạn, những vấn đề, sự kiện mới, nóng, phức tạp mà các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, mức độ nguy hại, ảnh hưởng của các thông tin sai trái đó đối với mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và mọi người dân thấy rõ đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin bịa đặt, có dụng ý xấu để cảnh giác, đề phòng trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ hai, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Hoạt động này phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan thường trực. Ở cấp huyện, Ban chỉ đạo 35 huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, gắn với đặc thù của huyện Kỳ Sơn. Chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thành lập lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Ở cấp cơ sở, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải thường xuyên quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động và nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những hành vi lợi dụng internet và mạng xã hội để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc về Đảng và Nhà nước ta. Khi tham gia tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội, cần tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, thông tin xuyên tạc, bịa đặt; không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc bị lôi cuốn theo những giọng điệu mỹ miều, xảo trá của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang.

Thứ ba, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các thành viên BCĐ 35 huyện, đội ngũ cộng tác viên trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Lực lượng này là những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực tốt, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; đồng thời tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện  đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức bình luận, chia sẻ các tin, bài viết tích cực; tạo mối liên kết chặt chẽ với lực lượng tham gia đấu tranh trên mạng xã hội của cơ quan, đơn vị mình.

Thứ tư, chủ động cung cấp thông tin định hướng nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, internet, mạng xã hội đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người; tác động trực tiếp và mạnh mẽ làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân nói riêng, đến sự ổn định và phát triển của xã hội nói chung. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, mỗi cán bộ, đảng viên được tiếp cận với trình độ khoa học công nghệ hiện đại, đều có thể truy cập vào các trang mạng, tự mình thiết lập, sử dụng các tài khoản, trang thông tin cá nhân như thư điện tử, các nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook, Zalo, Tick Tok... để viết tin, bài đấu tranh, phản bác chống quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm chắc ý đồ, âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội, bất mãn... Vì vậy, các cơ quan chức năng phải nhạy bén, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin theo luật An ninh mạng và Quy chế phát ngôn; cần duy trì tốt nền nếp chế độ hội ý cung cấp thông tin, định hướng nội dung, thống nhất biện pháp đấu tranh. Trong đó, cần chỉ rõ mục tiêu, luận điểm chống phá của các thế lực thù địch trong các tin, bài; cung cấp luận cứ đấu tranh phản bác, làm cơ sở cho lực lượng viết bài tham gia đấu tranh, phản bác.

                                                                           Ngô Công Mạnh 

                                                                     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở


Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư


Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn

Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn


Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà

Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới

Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới