Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Không ngừng đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị ở trung tâm chính trị cấp huyện

Trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, chất lượng chuyên môn có nhiều chuyển biến đáp ứng ngày cang cao yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Thực hiện quy định 54-QĐ/TW ngày 12 tháng 5 năm 1999 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, Quyết đinh 185-QĐ/TW ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị luôn bám sát đường lối của Đảng, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết hội nghị của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của các cấp để triển khai thực hiện, nên công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, chất lượng chuyên môn có nhiều chuyển biến đáp ứng ngày cang cao yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới. Việc đổi mới, nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học lý luận chính trị được các cấp uỷ đảng, chính quyền quam tâm và chỉ đạo trriển khai thực hiện có hiệu quả. Các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên nghiêm túc, có hiệu quả, làm cho đội ngũ cán bộ của tỉnh được chuẩn hoá về trình độ lý luận chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên về chính trị được nâng lên rõ rết. Số lượng cán bộ được bồi dưỡng liên tục tăng theo hàng năm, chất lượng bồi dưỡng được nâng lên. Các chương trình bồi dưỡng được phủ kín đến các đối tượng là đảng viên ở cơ sở. Trong 10 năm thực hiện Quyết định 185 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2008 - 2018, đã tổ chức mở được 11 loại hình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn với tổng số 13.670 lớp với 1.520.840 lượt lươt cán bộ, đảng viên và các hội viên đoàn thể quần chúng được bồi dưỡng lý luận chính trị. Chương trình sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được các huyện, thành, thị uỷ tổ chức học tập dưới nhiều hình thức, cách thức khác nhau  nên chất lượng học tập lý luận chính trị được đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đành giá giá giờ dạy được triển khai thường xuyên, bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy; thao giảng, kiểm tra hồ sơ theo cụm huyện; tự tổ chức dự giờ, thăm lớp tại các đơn vị, nhằm để rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bổ sung kiến thức, phương pháp dạy học mới theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác day và học,  đến nay 21/21 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị được đầu tư xây dựng đảm bảo tốt cho công tác dạy và học lý luận chính trị tại cơ sở...

Nhìn chung, công tác giáo dục lý luận chính trị đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, xây dựng cuộc sống mới, xây dựng con người mới. Nâng cao trình độ lý luận chính trị  cho cán bộ, đảng viên đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời góp phần vào việc giáo dục lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước.

Tuy nhiện, công tác giáo dục lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị còn có những hạn chế, đó là: chương trình giáo dục, bồi dưỡng chưa đa dạng, phong phú, mới tập trung bồi dưỡng theo chương trình của Trung ương; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức tại các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện còn hạn chế, nhất là phương pháp sư phạm; chưa gắn liền được giữa lý luận và thực tiễn tại cơ sở; một số cán bộ, đảng viên còn ngại học tập lý luận chính trị, nhất là những chương trình đào tạo, bồi dưỡng dài ngày.

Nhằm tiếp tục quán triệt Quy định 54 của Bộ chính trị,  Quy định 208-QĐ/TW ngày 8 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư vê chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện cũng như nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở Trung tâm chính trị cấp huyện. Trong thời gian tới, công tác giáo dục lý luận chính trị tập trung hướng mạnh về cơ sở, trong đó cần đẩy mạnh học tập, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập lý luận chính trị gắn với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới nội dung, chương trình dạy, phương pháp dạy và học lý luận chính trị. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học lý luận chính trị gắn với việc tổ chức dự giờ, thăm lớp, thao giảng. Cấp uỷ đảng cần khảo sát, đánh giá trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…. Việc tổ chức học tập lý luận chính trị cho đảng viên phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở.. . Các cấp uỷ hàng năm ra soát lại việc chấp hành học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị của đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, coi học tập lý luận chính trị là một trong những tiêu chí thi đua cơ bản để đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

 

                                                          Ngô Công Mạnh

                                                         Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An


Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát độngHội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”


Nghệ An: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Nghệ An: Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác


Nghệ An: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Nghệ An: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020


Tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng của Các Mác

Tư tưởng cơ bản về xây dựng Đảng của Các Mác


Những ngày Quốc tế lao động đáng nhớ trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh

Những ngày Quốc tế lao động đáng nhớ trên quê hương Xô viết Nghệ Tĩnh


Dạy học trực tuyến cho học sinh trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Dạy học trực tuyến cho học sinh trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19


Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện


Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An với hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An với hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội


Sáng mãi tư tưởng vĩ đại của V.I.Lênin

Sáng mãi tư tưởng vĩ đại của V.I.Lênin


Một số định hướng về lĩnh vực khoa giáo trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Một số định hướng về lĩnh vực khoa giáo trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng


Giáo dục Nghệ An từ truyền thống đến hiện đại

Giáo dục Nghệ An từ truyền thống đến hiện đại