Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Chương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp.

Để cụ thể hóa và sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương đã ban hành Chỉ thị 10-CT/HU, ngày 04/01/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện năm 2022 và Kế hoạch số 79-KH/HU, ngày 16/2/2022 về thực hiện Kết luận số 15-Kl/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới trên địa bàn. Cùng với đó, huyện ban hành các quy định, quy chế, chương trình công văn, thông báo để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác nội chính và cải cách tư pháp. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nội dung liên quan đến cải cách tư pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, định hướng của cấp trên, các luật bổ sung, sửa đổi, luật mới, các văn bản nghị định ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan để tổ chức thực hiện. Kết quả: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/01/2022 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Chỉ đạo tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020; tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 30 xã trên địa bàn huyện. Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền đến các ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn và các thành viên của 2449 tổ tự quản. Chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức được 125 buổi tuyên truyền với trên 16.400 lượt người tham gia. đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân...

Đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc với huyện Thanh Chương

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan  trong khối nội chính của huyện Thanh Chương đã triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp, thực hiện đúng cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tư pháp huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối hợp tốt với ngành dọc cơ quan tư pháp cấp trên thực hiện tốt các chủ trương, quy định về công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ cơ quan tư pháp huyện, người đứng đầu được cơ cấu tham gia cấp ủy địa phương. Phê duyệt kết quả rà soát bổ sung quy hoạch 2020-2025 và quy hoạch 2025-2030 các chức danh thuộc thẩm quyền BTV Huyện ủy quản lý đối với các cơ quan tư pháp; thực hiện tốt việc cơ cấu người đứng đầu các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Toà án nhân dân huyện là cấp ủy huyện; Trưởng Công an các xã, thị trấn là cấp ủy cơ sở; Thực hiện nghiêm việc giao ban khối nội chính định kỳ hàng tháng để nghe các ngành báo cáo tình hình, kết quả hoạt động để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

  Nhờ tăng cường và đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng nên công tác tư pháp, cải cách tư pháp trên địa bàn huyện Thanh Chương từ đầu năm đến nay đạt những kết quả tích cực. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm chế; kết quả công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án,các hoạt động bổ trợ tư pháp bảo đảm theo đúng quy định, công tác hòa giải tại Tòa án thực hiện tốt; thường xuyên có sự phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tố tụng, nhất là trong việc giải quyết các vụ án phức tạp, trong việc xác định án điểm và tổ chức; bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, các chức danh tư pháp từng bước được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

 Nhiệm vụ thời gian tới, huyện Thanh Chương  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; chú trọng lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp ở địa phương, thực hiện đúng quy định của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp huyện; quan tâm phối hợp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, hình sự; tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tư pháp và phối hợp giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan chức năng liên quan trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc; nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND, UBMT và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với hoạt động tư pháp theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

 

                                         Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An


Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022